Oslavuj s nami 20. výročie a vyhraj kurz



ŠTATÚT SÚŤAŽE
“Oslavuj s nami 20. výročie a vyhraj kurz”
(ďalej len „Štatút“)
Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: International House Bratislava, s.r.o.
Sídlo: Námestie SNP 14, 81106 Bratislava
IČO: 35772832
DIČ: 2020275697
Zapísaný v registri Okr.súdu BA Ioddiel Sro, vložka č. 19660/B

1. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 20.8.2019 do 3.9.2019. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

2. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 15 rokov.
Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec Organizátora súťaže.

3. Podmienky účasti v súťaži
a) FACEBOOK: Pre zapojenie sa do súťaže na Facebooku sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže
   - označil, že sa mu príspevok páči (tzn. daj like na foto súťaže)
   - a do komentára napísal, ktorý kurz od septembra ho z ponuky kurzov vo verejnosti zaujal (napr. angličtina v ranných hodinách, alebo ruština o piatej, alebo aj konkrétny kód kurzu).
Súťaže sa môžete zapojiť len jedenkrát na Facebooku.

b) INSTAGRAM: Pre zapojenie sa do súťaže na Instagrame je treba
  - sledovať (follow) našej stránke @ihbratislava.sk,
  - dať páči sa mi (like) foto so súťažou
  - a do komentára pod súťažou treba označiť kamaráta, s ktorým by si chcel chodiť na jazykový kurz.
Súťaže sa môžete zapojiť len jedenkrát na Instagrame.

4. Výhra
a) FACEBOOK: Výhrou v súťaži na Facebooku je jeden jazykový kurz vo verejnosti v Zimnom semestri 2019 (9.9.2019-9.2.2020).  Výhra je prenosná, môžete ju niekomu darovať. V prípade, že by sa zvolený kurz neotvoril, resp. by bol už obsadený, bude výhercovi ponúknutý náhradný kurz. V prípade, že výherca nemá možnosť kurz na Námestí SNP 14 v Bratislave navštevovať, bude mu ponúknutý online polročný kurz. Ak sa výherca už na kurz v zimnom semestri 2019 zaregistroval a za kurz zaplatil, peniaze mu v prípade výhry vrátime.
Angličtina  Ostatné jazyky

b) INSTAGRAM: Výhrou v súťaži na Instagrame je jeden jazykový kurz vo verejnosti v Zimnom semestri 2019 (9.9.2019-9.2.2020). Výhra je prenosná, môžete ju darovať. V prípade, že by sa zvolený kurz neotvoril, resp. by bol už obsadený, bude výhercovi ponúknutý náhradný kurz. V prípade, že výherca nemá možnosť kurz na Námestí SNP 14 v Bratislave navštevovať, bude mu ponúknutý online polročný kurz. Ak sa výherca už na kurz v zimnom semestri 2019 zaregistroval a za kurz zaplatil, peniaze mu v prípade výhry vrátime.
Angličtina  Ostatné jazyky

5. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov. Víťazov zverejníme 5.9.2019. Víťaza súťaže na Facebooku zverejníme na Facebooku a víťaza z Instagramu zverejníme na Instagrame.
Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 5 dní od zverejnenia a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

6. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry.

7. Ochrana osobných údajov
Účastníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú IH Bratislava výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno a priezvisko, resp. názov účtu), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení (meno, priezvisko, email, adresa).
Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže, odovzdania výhry, a ďalšej propagácie, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich z podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby IH Bratislava zaznamenala osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávali, zhromažďovali, usporadúvali.
Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný.

8. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook/ Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook/Instagram takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom/ Instagramom a nie je s Facebookom/ Instagramom inak spojená.

IH Bratislava si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaže z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

V Bratislave, dňa 15.8.2019