Erasmus+

Tešíme sa, že naši učitelia môžu využiť grantový program Európskej únie Erasmus+ a  vďaka nemu nadobudnúť medzinárodné skúsenosti, zlepšiť metódy vyučovania a riadenia a získať atraktívne portfólio príležitostí pre učiteľov.Kľúčová akcia 1 (KA1) Mobilita jednotlivcov podporuje mobilitu zamestnancov ponúka príležitosti učiteľom, aby získali študijné a/alebo odborné skúsenosti v inej krajine.

Naša škola sa zapája do mobilného projektu zamestnancov v školskom vzdelávaní ako aj vo vzdelávaní dospelých. Aktivity zahŕňajú jednu alebo viacero z nasledujúcich činností:
Mobilita zamestnancov:
  • štruktúrované kurzy — podporujú odborný rozvoj učiteľov a riadiacich zamestnancov škôl,
  • hospitácie (tzv. job shadowing) — poskytujú pre učiteľov a riadiacich zamestnancov škôl možnosť stráviť obdobie v zahraničí v partnerskej škole.
Program zabezpečuje účastníkom profesijný sa rozvoj, ktorý má vplyv aj na zvyšovanie kvality poskytovaných vzdelávacích služieb pre našich študentov a žiakov.
 
Erasmus 2020 - KA104 / vzdelávanie dospelých
Názov projektu: Zvyšovanie profesionálneho rozvoja učiteľov v 21. storočí
Číslo projektu: 2020-1-SK01-KA104-078050
Trvanie projektu: 01. 9. 2020 do 31. 8. 2022 (predĺžené)
Poskytovateľ: SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravuPočas trvania projektu v rokoch 2020-2022 sa 10 lektorov, metodik a dvaja kolegovia z administratívy zúčastnia na kurze v partnerských inštitúciách. Tento projekt nám umožní vyslať našich kolegov do partnerských škôl na nasledujúce kurzy:

Opis projektu:
V projekte sme sa zamerali na naše potreby v oblasti profesionálneho rozvoja vedenia školy a lektorov, v oblasti vytvárania atraktívnych programov  a na podporu schopnosti školy fungovať na úrovni EU.  

Počas dva a pol ročného projektu sme realizovali celkovo 16 vzdelávacích aktivít v rôznych krajinách EU. Celkovo 7 vzdelávaní bolo so zameraním na zlepšenie kompetencií vedenia školy. Celkovo 9 vzdelávaní bolo zameraných  na zlepšenie kompetencií lektorov, aby  mohli pracovať   na rozšírení a modernizácii e-learningového a dištančného vzdelávania na našej škole.  V rámci projektu sme vypracovali podklady  pre akreditáciu našej školy pre Delta vzdelávanie a vytvorili sme pracovnú skupinu, ktorá pracuje   na  rozvoji  a modernizácii e-learningového a dištančného vzdelávania. Zorganizovali sme workshopy pre kolegov a iných  učiteľov, aby účastníci  zdieľali projektové  skúsenosti aj so svojím okolím.

Výsledkom projektu je rozšírenie  a modernizácia  e-learningového a dištančného vzdelávania ponúkaného našou jazykovou školou. Tento spôsob vzdelávania sme rozšírili pre rôzne platformy, využívame v nej moderné vzdelávacie metódy a aplikácie, aby efektivita takéhoto vzdelávania bola čo najlepšia. Ďalším výsledkom projektu je získanie skúseností a vypracovanie podkladov pre   akreditáciu našej školy pre vzdelávanie  DELTA modulov Cambridge Assessment English.  Akademici školy si doplnili vzdelávania, ktoré sú vyžadované pre  manažment školy patriacej do siete škôl  IHWO. Zamestnanci si zlepšili svoje osobné i odborné kompetencie a sú spokojnejší s prácou u nás. Škola sa stala koordinátorom konzorcia škôl akreditovaného pre Erasmus na roky 2021-27 a pomáhame tak novým organizáciám sa pripojiť k programu Erasmus. Podporujeme tak medzinárodnú spoluprácu v našom okolí.
 
Erasmus 2020 - KA101 / školské vzdelávanie
Názov projektu: Byť pripravený učiť deti v 21. storočí. 4 „K“ pre výnimočné vyučovanie
Číslo projektu: 2020-1-SK01- KA101-078048
Trvanie projektu: 01. 9. 2020 do 31. 8. 2022
Poskytovateľ: SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.
Celkový počet účastníkov: 13Aktivity projektu, účasť vo vzdelávacích kurzoch:

Implementáciou projektu sme sledovali plnenie viacerých cieľov.

Počas projektu sme realizovali celkovo 14 vzdelávacích kurzov v  krajinách EU s rôznym zameraním.  Účastníci boli vybraní na základe výberových kritérií a po absolvovaní mobility spolupracovali na následných projektových aktivitách. Spoločne  sme  organizovali workshopy a otvorené hodiny pre našich učiteľov i učiteľov z partnerských základných škôl, ktoré s nami spolupracujú. Rôznymi diseminačnými aktivitami projektu  sme sa snažili, aby zo získaných skúsenosti profitovalo čo najširšie okolie.

Výsledkom projektu je zlepšenie kompetencií účastníkov mobilít a viaceré  inovácie v ponúkaných vzdelávacích programoch našou školou pre deti a juniorov. Modernizačné prvky, ako napríklad metóda CLIL, používanie drámy a rozprávania príbehov, projektové vyučovanie, intenzívnejšie využívanie IKT na hodinách robí naše vzdelávacie programy efektívnejšie a zaujímavejšie pre deti a juniorov, a tým aj pre naše partnerské školy. Účastníci mobilít nadviazali kontakty na kolegov z rôznych krajín EU a výrazne vzrástla podpora medzinárodnej spolupráce u nás i v našom okolí. Diseminačné aktivity projektu motivovali naše partnerské základné školy k vytvoreniu konzorcia s našou školou, ktoré získalo Akreditáciu pre Erasmus na roky 2021-27. Pomáhame im tak tiež rozvíjať medzinárodnú spoluprácu. Výrazne narástol záujem o spoluprácu s našou jazykovou školou a narástli počty detí a juniorov, ktoré vyučujeme u nás a na partnerských školách.
 
Erasmus 2019 & 2018
rok 2019

Názov projektu: Cesta európskej spolupráce
Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA104-060251
Trvanie projektu: 01. 06. 2019 do 30. 09. 2020
Poskytovateľ: SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Výstupy projektu:
  • mobilita 8 lektorov
  • jobshadowing 2 zamestnancov
  • otvorenie CELTA centra na Slovensku - školenie 2 tútorov


Účastníci programu Erasmus + a ich postrehy, príbehy, fotografie z absolvovaných kurzov: