B1 Preliminary certifikát (PET)

Kandidát  na tomto stupni by mal byť schopný používať jazyk v každodenných situáciách – rozumieť jednoduchým článkom, písať jednoduché listy alebo si robiť poznámky.  Skúšku odporúčame absolvovať po 320 -  480 hodinách výučby.

Termíny B1 Preliminary skúšky
Skúšku vieme spustiť už so štyrmi kandidátmi.
 
Priebeh skúšky

Všeobecne záväzné podmienky na registráciu (PDF)


Príprava na skúšku
 
Prečo skúšku B1 Preliminary (PET) a B1 Preliminary for Schools?
 • Skúška B1 Preliminary (PET) deklaruje znalosť anglického jazyka na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.
 • Jednoduchá integrácia skúšky do osnov vo vyučovaní škôl ako aj vo firemnom sektore.
 • Študenti získajú medzinárodne uznávaný certifikát.
 • Študenti si môžu zvýšiť svoje postavenie na trhu práce.
 • Kandidát počas tejto skúšky preukáže úroveň vedomostí z anglického jazyka zo všetkých zručnosti: čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie.
 • Hodnotenie je formou  písomnej správy, ktorá obsahuje výsledky z jednotlivých častí skúšky.
 • Úspešný kandidát skúšky získa certifikát Cambridge Assessment English, ktorý má celoživotnú platnosť.
Čo znamená "for Schools"?
 • Skúška B1 Preliminary for Schools je špeciálne prispôsobená žiakom základných škôl vo veku 11 - 14 rokov, aby sa zvyšovala ich motivácia učiť sa angličtinu.
 • B1 Preliminary for Schools (PET for Schools) má identickú podobu ako skúška B1 Preliminary (PET certifikát)  a identická je aj úroveň ich náročnosti. Jediný rozdiel  je v obsahu a vo formulácii tém. V prípade Preliminary for Schools sa autori testu orientujú na okruh záujmov a skúseností žiakov základnej školy.
 • Certifikát zo skúšky B1 Preliminary for Schools (PET for Schools) je totožný s certifikátom zo skúšky B1 Preliminary (PET)  a nie je na ňom nikde odkaz, že ide o skúšku vo verzii "for Schools".
 • Skúšku je možné zorganizovať aj na pôde vašej školy.
   
Obsah a formát skúšky

Reading
Čas: 45 minút
Počet častí / otázok: 6 častí / 32 otázok
Obsah, počet slov: Porozumenie nápisom, brožúram, novinám a časopisom, ktoré sú písane jednoduchou formou
Váha v celkovom hodnotení: 25 %

Writing
Čas: 45 minút
Počet častí / otázok: 2 časti/ 2 otázky
Obsah, počet slov: Ukážete, či viete správne použiť slovnú zásobu a štruktúru viet.
Váha v celkovom hodnotení: 25 %

Listening
Čas: okolo 36 min.
Počet častí / otázok: 4 časti / 25 otázok
Obsah, počet slov: Porozumenie oznanom a rôznym dialógom a monológom z každodenného života.
Váha v celkovom hodnotení: 25 %

Speaking
Čas: 10-12 min. (pár kandidátov)
Počet častí / otázok: 4 časti
Obsah, počet slov: Hovorenie so skúšajúcim, s iným kandidátom, o sebe
Váha v celkovom hodnotení: 25 %
Hodnotenie a certifikát
Hodnotia sa jednotlivé zručnosti samostatne. Získate určitý počet bodov z každej časti skúšky. Bodové ohodnotenie odzrkadľuje na akej úrovni je vaša angličtina. Celkový výsledok skúšky určí vašu celkovú úspešnosť.

Aby ste získali certifikát (B1 Preliminary Certificate), ktorý preukazuje jazykovú úroveň B1, musíte dosiahnuť v teste  minimálny počet  bodov 140.
 
Dosiahnuté skóre Stupeň úspešnosti Jazyková úroveň podľa CEFR
160–170 A B2
153–159 B B1
140–152 C B1
120–139 Level A2 A2

Ak kandidát dosiahne stupeň „A“, preukázal výnimočné zručnosti na úrovni vyššej ako požadovaná úroveň B1, preto dostane certifikát, na ktorom bude uvedená vyššia úroveň B2.

Ak kandidát dosiahne stupeň „B“ alebo „C“, absolvoval skúšku úspešne a dostane certifikát, na ktorom bude uvedená dosiahnutá úroveň B1.

Certifikát dostane aj ten kandidát, ktorý dosiahne celkové skóre medzi 120- 139. Na certifikáte bude v takom prípade uvedená dosiahnutá úroveň A2.


Výsledok svojej skúšky si môžete overiť aj on-line, 4- 6 týždňov po skúške. Cez FREE online results service máte prístup k dokumentu Statement of Results, kde sú výsledky z jednotlivých častí skúšky a aj vaše celkové skóre.
 
Príklad hodnotenia

Ako porozumieť hodnoteniu

Termíny B1 Preliminary skúšky