Rýchly prehľad pravidelných a nepravidelných slovies v angličtineAnglická gramatika pozná veľa časov, a aby sme ich mohli používať bez problémov, je potrebné vedieť pracovať so slovesami. Aké formy majú anglické slovesá a ako sa ich najrýchlejšie naučiť?

Slovesá majú v angličtine tri základné formy:
 • Základnú formu (base form)
 • Minulý čas (past simple)
 • Minulé príčastie (past participle).

Prehľadná tabuľka nepravidelných slovies v angličtine:

Nepravidelné slovesá


Akousi “štvrtou” formou je gerundium (gerund), resp. takzvaná “-ing” forma. Tá sa však tvorí pri všetkých slovesách rovnako.

Tieto formy slovies majú rôzne využitie a oplatí sa poznať všetky. Tu je krátky prehľad, ako ich využívame:
 • Base form - prítomný jednoduchý čas, tvorba neurčitku (napr. “I want to go home.”)
 • Past simple - minulý jednoduchý čas
 • Past participle - “perfect” časy, pasív alebo namiesto prídavných mien (napr. “The car is now fixed.”
 • Gerund - priebehové časy alebo namiesto podstatných mien (napr. “Swimming is my favourite activity.”)
 

A ako ich tvoríme?

 

1. Pravidelné anglické slovesá


Pravidelné slovesá sú v angličtine jednoduché. Minulý čas aj minulé príčastie pravidelných slovies sa tvoria pridaním -ed. Ak samotné sloveso končí na -e, pridáme iba -d.

Príklad:
walk -> walked -> walked
close -> closed -> closed
enjoy -> enjoyed -> enjoyed


Ak sloveso končí na spoluhlásku a -y (carry, study), zmeníme -y na -ied.
carry -> carried -> carried
study -> studied -> studied 

2. Nepravidelné anglické slovesá


Približne 200 slovies v angličtine je nepravidelných. Pri nich neexistuje žiadne pravidlo, ako sa tvoria tri formy - niekedy sa zhodujú, inokedy vôbec. Ich zoznam nájdete nižšie. Tu je príklad niektorých z nich:

go -> went -> gone
speak -> spoke -> spoken
pay -> paid -> paid
hit -> hit -> hit


Prehľadná tabuľka nepravidelných slovies v angličtine:

Nepravidelné slovesá


Keďže mnoho nepravidelných slovies sa bežne používa, nie je iná možnosť, ako sa ich naučiť. Tu je niekoľko tipov, ako na to:
 • Neučte sa všetky naraz. Používať menšie množstvo slovies správne je praktickejšie a ľahšie sa uložia do pamäti.
 • Ak narazíte na nové sloveso, zistite si, či je pravidelné, alebo nepravidelné. Ak je nepravidelné, zapíšte si všetky tri formy.
 • Čítajte anglické texty. Sú plné nepravidelných slovies a tak sa dostanete k tým bežnejším z nich, prípadne k bežným frázam.
 • Precvičujte, precvičujte, precvičujte.


Cvičenie:
Doplňte sloveso v správnej forme. Podčiarknuté slovesá sú nepravidelné.
(Riešenie je na konci stránky.)

1. I ______ (go) to a rock concert yesterday. The band ______ (sound) great and the crowd _______ (be) all excited.

2. Don’t sit on this chair, it is _______ (break). I ______ (want) to fix it, but I _____ (forget) to do it.  

3. My parents _________ (marry) when they were 20. They have _______ (be) together since then.  

4. The three forms of the irregular verb “do” are  _________, ___________, and _________ (do).Kurzy angličtiny  Angličtina pre deti
Riešenie:
 1. went, sounded, was
 2. broken, wanted, forgot
 3. married, been
 4. do, did, done