Nepravidelné slovesá v angličtine

tabuľka nepravidelných slovies v angličtine

Nikdy nie je nad opakovanie, však?
Preto vám prinášame tabuľku nepravidelných slovies v angličtine, ktorú si môžete aj stiahnuť ako pdf pre budúcu potrebu. Zahrnuli sme najmä tie najčastejšie používané, ale nájdete tu aj tie menej frekventované nepravidelné slovesá, ktoré možno ani nepoznáte.


A ak si na to trúfate, skúste si vyplniť test anglických nepravidelných slovies, ktorý nájdete na konci stránky.
Preklad do slovenčiny je orientačný, slovesá majú väčšinou viac významov a preklad závisí od kontextu.

Stiahnite si tabuľku

 
prítomný čas
(base form)
minulý čas
(past simple)
minulé príčastie
(past participle)
orientačný preklad
(translation)
alight alighted, alit alighted, alit vystúpiť
arise arose arisen vyvstať, vyplynúť
awake awoke, awaked awoken, awaked zobudiť sa
be was, were been byť
bear bore borne, born porodiť, strpieť
beat beat beaten, beat poraziť
become became become stať sa
beget begot begotten plodiť
begin began begun začať
bend bent bent ohnúť
bet bet, betted bet, betted staviť sa
bid bade, bid bidden, bid, bade ponúkať (cenu)
bind bound bound upínať, spojiť
bite bit bitten hrýzť
bleed bled bled krvácať
bless blessed, blest blessed, blest požehnať
blow blew blown fúkať
break broke broken zlomiť
breed bred bred pestovať, chovať
bring brought brought doniesť
broadcast broadcast, broadcasted broadcast, broadcasted vysielať
build built built stavať
burn burnt, burned burnt, burned horieť
burst burst burst puknúť, prasknúť
bust bust, busted bust, busted prasknúť
buy bought bought kúpiť
can could (neexistuje) môcť
cast cast cast vrhnúť, obsadiť
catch caught caught chytiť
choose chose chosen zvoliť si
cleave cleft, cleaved, clove cleft, cleaved, cloven rozštiepiť
cling clung clung visieť
clothe clothed, clad clothed, clad odieť
come came come prísť
cost cost cost stáť - cena
creep crept crept plížiť sa
crow crowed crew, crowed kikiríkať, výskať
cut cut cut rezať
deal dealt dealt jednať, konať
dig dug dug ryť, kopať (jamu)
do did done robiť
draw drew drawn kresliť
dream dreamt, dreamed dreamt, dreamed snívať
drink drank drunk piť
drive drove driven jazdiť
dwell dwelt, dwelled dwelt, dwelled zdržiavať sa
eat ate eaten jesť
fall fell fallen padať
feed fed fed kŕmiť
feel felt felt cítiť
fight fought fought bojovať
find found found nájsť
flee fled fled utiecť, vystríhať sa
fling flung flung hodiť, mrštiť
fly flew flown letieť
forbid forbad, forbade forbid, forbidden zakázať
forecast forecast, forecasted forecast, forecasted predpovedať
forget forgot forgotten zabudnúť
forsake forsook forsaken opustiť, zanechať
freeze froze frozen mrznúť
get got got, gotten dostať
gild gilded, gilt gilded, gilt pozlátiť
give gave given dať
gnaw gnawed gnawed, gnawn hlodať
go went gone ísť
grind ground ground brúsiť
grip gripped, gript gripped, gript uchopiť
grow grew grown rásť
hang hung hung vešať
have had had mať
hear heard heard počuť
heave heaved, hove heaved, hove dvíhať s námahou
hew hewed hewed, hewn sekať, tesať
hide hid hidden, hid skrývať
hit hit hit udrieť
hold held held držať
hurt hurt hurt raniť
keep kept kept udržiavať
kneel knelt, kneeled knelt, kneeled kľačať
knit knitted, knit knitted, knit pliesť
know knew known vedieť
lay laid laid položiť
lead led led viesť
lean leant, leaned leant, leaned naklánať sa, opierať sa
leap leapt, leaped leapt, leaped skákať
learn learnt, learned learnt, learned učiť sa
leave left left odísť
lend lent lent požičať
let let let nechať
lie lay lain ležať
light lit, lighted lit, lighted zažať
lose lost lost stratiť
make made made robiť
may might (neexistuje) smieť
mean meant meant znamenať
meet met met stretnúť
melt melted molten, melted roztopiť
mow mowed mown, mowed kosiť
pay paid paid platiť
pen pent, penned pent, penned písať, zavrieť do ohrady
plead pled, pleaded pled, pleaded prosiť
prove proved proven, proved dokázať
put put put položiť
quit quit, quitted quit, quitted prestať
read read read čítať
rid rid, ridded rid, ridded zbaviť
ride rode ridden jazdiť
ring rang rung zvoniť
rise rose risen dvíhať sa
run ran run bežať
saw sawed sawn, sawed prerezať
say said said povedať
see saw seen vidieť
seek sought sought hľadať
sell sold sold predať
send sent sent poslať
set set set položiť
sew sewed sewn, sewed šiť
shake shook shaken triasť
shall should (neexistuje) mať povinnosť
shear sheared shorn, sheared strihať
shed shed shed stratiť, zhodiť
shine shone shone svietiť
shoe shod, shoed shod, shoed obuť
shoot shot shot streliť
show showed shown, showed ukázať
shred shred, shredded shred, shredded rozrezať
shrink shrank, shrunk shrunk scvrknúť sa
shut shut shut zatvoriť
sing sang sung spievať
sink sank sunk klesať
sit sat sat sedieť
slay slew slain zabiť
sleep slept slept spať
slide slid slid skĺznuť sa
sling slung slung vrhať
slink slunk slunk zakrádať sa
slit slit slit rozrezať
smell smelt, smelled smelt, smelled voňať
smite smote smitten udierať, poraziť
sow sowed sown, sowed siať
speak spoke spoken hovoriť
speed sped, speeded sped, speeded uháňať
spell spelt, spelled spelt, spelled hláskovať
spend spent spent tráviť, mínať
spill spilt, spilled spilt, spilled rozliať
spin spun spun točiť
spit spat spat pľuť
split split split rozdeliť
spoil spoilt, spoiled spoilt, spoiled kaziť, rozmaznať
spread spread spread rozširovať
spring sprang, sprung sprung skákať
stand stood stood stáť
steal stole stolen kradnúť
stick stuck stuck lepiť
sting stung stung pichnúť
stink stank, stunk stunk zapáchať
stride strode stridden kráčať, vykračovať si
strike struck struck udrieť, štrajkovať
string strung strung zreťaziť, natiahnuť
strive strove striven snažiť sa
swear swore sworn prisahať, nadávať
sweat sweat, sweated sweat, sweated potiť sa
sweep swept swept zametať
swell swelled swollen, swelled nadúvať sa, opuchať
swim swam swum plávať
swing swung swung hojdať sa
take took taken vziať
teach taught taught vyučovať
tear tore torn roztrhnúť
tell told told povedať
think thought thought myslieť
throw threw thrown hádzať
thrust thrust thrust vrhnúť sa, sotiť
tread trod trodden šliapať
understand understood understood rozumieť
wake woke, waked woken, waked zobúdzať sa
wear wore worn nosiť na sebe
weave wove woven tkať
wed wed, wedded wed, wedded vydať sa, zlúčiť sa
weep wept wept plakať
wet wet, wetted wet, wetted navlhčiť
win won won víťaziť
wind wound wound navíjať
wring wrung wrung žmýkať
write wrote written písať


Stiahnite si tabuľku
Otestujte sa: