Erasmus +

Program Erasmus+ je programom Európskej únie (EÚ) v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.


Tešíme sa, že naši učitelia môžu využiť grantový program Európskej únie Erasmus+ a  vďaka nemu nadobudnúť medzinárodné skúsenosti, zlepšiť metódy vyučovania a riadenia a získať atraktívne portfólio príležitostí pre učiteľov.

Kľúčová akcia 1 (KA1) Mobilita jednotlivcov podporuje mobilitu zamestnancov ponúka príležitosti učiteľom, aby získali študijné a/alebo odborné skúsenosti v inej krajine.

Naša škola sa zapája do mobilného projektu zamestnancov v školskom vzdelávaní ako aj vo vzdelávaní dospelých. Aktivity zahŕňajú jednu alebo viacero z nasledujúcich činností:
Mobilita zamestnancov:
  • štruktúrované kurzy — podporujú odborný rozvoj učiteľov a riadiacich zamestnancov škôl,
  • hospitácie (tzv. job shadowing) — poskytujú pre učiteľov a riadiacich zamestnancov škôl možnosť stráviť obdobie v zahraničí v partnerskej škole.
Program zabezpečuje účastníkom profesijný sa rozvoj, ktorý má vplyv aj na zvyšovanie kvality poskytovaných vzdelávacích služieb pre našich študentov a žiakov.


Erasmus 2020 - KA104 / vzdelávanie dospelých

Erasmus 2020 - KA101 / školské vzdelávanie

Erasmus 2019 & 2018