Systém odborného vzdelávania lektorov

V súlade s cieľmi a stanovami International House World Organisation (IHWO) sa cielene venujeme rozvíjaniu lektorského tímu a máme prepracovaný program rozvoja lektorov (Teacher Development Programme).
Tento program zabezpečuje tím akademických vedúcich, ktorí vykonávajú pravidelné hospitácie lektorov a na pravidelnej báze organizujú školenia pre lektorov. Okrem organizovaných stretnutí poskytuje akademické vedenie učiteľom aj každodennú asistenciu ohľadom plánovania hodín a metodiky alebo bežných problémov, s ktorými sa na hodine stretnú.
 

Workshopy

Workshopy sa líšia v štýle a forme, môžu byť praktické alebo metodické.
 

Peer Observation

Inšpiratívne môžu byť aj hodiny kolegov, nielen pre začínajúcich, ale aj skúsenejších lektorov. Je to neformálna hospitácia slúžiaca na výmenu nápadov medzi kolegami. Krátka diskusia, ktorá nasleduje po hospitácii, podporuje efektívnu výmenu skúseností obidvoch zúčastnených strán.
 

Formal Observation

Akademické vedenie má v kompetencii formálnu kontrolu kvality formou formálnych hospitácií. Cieľom hospitácie je však najmä ďalší rozvoj našich učiteľov, poskytnutie spätnej väzby na výučbu ako aj identifikovanie vhodných tréningových školení.
 

Staff Meetings

Raz mesačne sa náš tím zíde a oboznámi sa s plánovanými projektmi a aktivitami školy. Cieľom je, aby kolegovia mali aj priestor na širokú výmenu informácii, názorov a skúseností.
 

Ďalšie metodické certifikáty

Naši lektori si dopĺňajú svoje skúsenosti aj absolvovaním metodických certifikátov, medzi ktoré patria:
   

IH Konferencia pre učiteľov

Každoročne organizujeme konferenciu pre učiteľov, táto tradícia pokračuje od roku 2005. Na konferenciu pozývame renomovaných speakrov a praktické workshopy pripravujú akademické vedenie a lektori našej školy. IH konferencia pre učiteľov angličtiny je priestor na stretnutie kolegov a externých učiteľov za účelom vymieňania si skúseností. Na konferencii rovnako prezentujeme našu školu a metodické produkty IH externým učiteľom.