Spôsob realizácie jazykového vzdelávania

Máme skúsenosti s realizáciou veľkých vzdelávacích projektov, ale aj s konceptmi menšieho a špecifického zamerania. Radi vám pomôžeme nielen s výučbou, ale aj s administratívou s ňou spojenou. Veríme, že najlepším odporúčaním je viac ako 100 klientov, ktorým v súčasnosti výučbu zabezpečujeme a 40 000 firemných hodín, ktoré ročne odučíme.
Pri realizácii jazykového programu kladieme dôraz na kvalitnú prípravu a priebeh výučby. Pred začiatkom spolupráce je potrebné sformulovať odpovede na viaceré otázky, ako sú:
 
 • Čo vaši zamestnanci potrebujú vedieť?
 • Čo vaša spoločnosť očakáva od jazykovej výučby?
 • Bude jazyková výučba považovaná za benefit alebo dôležitý nástroj potrebný na výkon ich profesie?
 • Ktoré jazykové úrovne chcete vzdelávať?
 • Ako dlho má projekt trvať?

Na všetky tieto otázky budeme s vami hľadať odpovede. Spolu na základe odpovedí vytvoríme vzdelávací projekt, ktorý bude vyhovovať vašim požiadavkám.

Vašej spoločnosti pridelíme kontaktnú osobu, ktorá bude koordinovať organizáciu od zabezpečenia zmluvných podmienok, cez realizáciu vstupných testov, dohodnutie rozvrhu a termínov začiatku výučby, až po organizáciu postupových testov.
Výučba predstavuje projekt. Po identifikácii vhodných kandidátov zmeriame vstupnú úroveň vašich zamestnancov. Urobíme tak formou (1.) vstupného jazykového auditu a zaradíme študentov do úrovní popísaných Spoločným referenčným rámcom pre jazyky podľa Rady Európy (CEF). S ohľadom na výsledky vstupných testov odporučíme vhodné zamerania pre dosiahnutú úroveň a vyberieme študijný materiál. Vytvoríme (2.) efektívne skupiny ktoré môžu po pridelení lektora začať výučbu.
 

Základnými predpokladmi na úspešné a efektívne jazykové vzdelávanie sú:

 • správne zaradenie do jazykovej úrovne
 • kvalitne zvolený študijný materiál
 • vhodne zvolený lektor
 • kvalitne vedené hodiny
 • pravidelná účasť študentov na hodinách
 • priebežné testy
 • postupové testy

Každý projekt musí mať aj svoje výstupy, preto pravidelne meriame postup vo výučbe formou (3.) postupových testov. Po vyhodnotení výsledkov sa dostávame na začiatok cyklusu, kedy sa zhodnotia výsledky a stanoví sa ďalší vzdelávací cieľ.
 
add 1. Vstupný jazykový audit
 • Stanoví východiskovú jazykovú úroveň študentov pre meranie postupu vo výučbe.
 • Rozradí študentov do skupín.
 • Pomôže pri výbere vhodnej učebnej literatúry.

Vstupný test sa skladá z dvoch častí: písomnej a ústnej.

Písomný test sa realizuje cez našu internetovú stránku.
Pozostáva zo 150 otázok typu Multiple Choice (výber z viacerých možností). Otázky sú rozdelené do troch častí tak, aby sa zaručila čo najvyššia výpovedná hodnota testu a zamedzilo sa náhodnému tipovaniu správnych odpovedí.
Zameranie: slovná zásoba, syntax a morfológia anglického jazyka, bežnú frazeológiu a funkcie jazyka

Ústna časť testu realizuje sa na prvej hodine
Testuje všeobecný rozsah vyjadrovania sa v anglickom jazyku, rozsah používanej slovnej zásoby, gramatiky, ako aj výslovnosť.
Cieľom je overiť výsledky písomného testu a stanoviť celkovú jazykovú úroveň študenta ako sumár výsledku písomnej a ústnej časti
add 2. Vytvorenie efektívnych skupín
 • Pre úrovne A1, A2 odporúčame všeobecné zameranie s intenzitou 2x90 min.
 • Pre úrovne B1, B2, C1 odporúčame zamerania English for Work s intenzitou 2x90 min.
 • Pre úrovne C1 a C2 špeciálne zamerané kurzy alebo celodenné semináre.

Vstupný test sa skladá z dvoch častí: písomnej a ústnej.

Výber kvalifikovaného slovenského alebo zahraničného (native) lektora
Pre úrovne A1, A2 , B1 odporúčame kvalifikovaného slovenského lektora, ktorý minimalizuje použite slovenčiny na hodinách, ale v prípade potreby ju môže použiť. Zámerom je vytvoriť predpoklady na posun do vyšších úrovní.

Pre úrovne B2, C1, C2 odporúčame kvalifikovaného rodeného hovoriaceho (native speakra) alebo skúseného slovenského lektora. Naučia vás prekonať strach z komunikácie a počas hodín ste nútení reagovať a postupovať iba v cieľovom jazyku.
add 3. Progress testovanie - meranie postupu vo výučbe
Forma: achievement / progress test (zameraný na oblasti preberané počas kurzu)

Test sa skladá zo:
 • štandardizovanej časti testu pre danú úroveň (písomný test)
 • doplnkovej ústnej časti testu

Cieľ: Preverenie rozsahu znalostí a zručností nadobudnutých v predchádzajúcej časti kurzu (semestri), rekapitulácia danej časti kurzu, poskytnutie spätnej väzby študentom.

Frekvencia testovania: po 80 vyučovacích hodinách (pričom 1 vyučovacia hodina = 45 min), vždy v júni po prvom semestri.

Výsledok testu: Test je koncipovaný tak, aby 65 % zodpovedalo úspešnému absolvovaniu danej časti kurzu na základnej úrovni.

Štandardizovaná časť zaručuje výpovednú hodnotu testu a zameriava sa nielen na gramatiku, ale aj na slovnú zásobu, funkcie angličtiny a jej praktické použitie a na základné jazykové zručnosti (písanie, čítanie a počúvanie) v rozsahu, ktorý zodpovedá potrebám študenta. Vzhľadom na typ otázok bude táto časť hodnotená objektívne. Písomný test bude predstavovať 75 % celkovej známky záverečného testu.

Doplnkový ústny test overujúci nadobudnuté zručnosti študentov v preberaných oblastiach hovorenia (napr. prezentácie, rokovania) a čiastkové zručnosti - tzv. micro skills, ako je vyjadrovanie názoru, zdvorilé žiadosti apod.
Vzhľadom na typ úloh bude táto časť skúšky hodnotená subjektívne. Praktická časť testu bude predstavovať 25 % celkovej známky záverečného testu.
Po každom semestri musí dôjsť k vyhodnoteniu postupu študentov a vyhodnoteniu jednotlivých skupín. V týchto termínoch môže dôjsť k priradeniu nových študentov, prípadne spojeniu skupín – ak dôjde z dôvodu nízkej účasti alebo neúspešnosti z testu k redukcii študentov v skupinách.
Optimálny počet študentov v skupine: 4 - 8 študentov.