Cambridge English: Key (KET)

Cambridgeská skúška Key English Test (KET) a Key English Test (KET) for Schools je skúška na úrovni A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Je určená dospelým kandidátom, žiakom a študentom, ktorí chcú získať potvrdenie o základnej znalosti anglického jazyka.
Je vhodná ako odrazový mostík pre skúšky na vyššej úrovni. Kandidáti sa zoznámia s formátom cambridgeskej skúšky a získajú nezávislé objektívne ohodnotenie znalosti anglického jazyka.
 

Termíny KET skúšky v IH Bratislava 2018

Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
Trvanie
skúšky
Úroveň
CEFR
17.3.2018 / sobota 7.2.2018    90 EUR Fri 9 Mar 18 to Sun 18 Mar 18 cca 1 hodina,
50 min.
KET
(A2)
7.6.2018 / štvrtok 2.5.2018    90 EUR Fri 1 Jun 18 to Sun 10 Jun 18 cca 1 hodina,
50 min.
KET
(A2)
16.6.2018 / sobota 9.5.2018 90 EUR Fri 8 Jun 18 to Sun 17 Jun 18 cca 1 hodina,
50 min.
KET
(A2)


Záväzná prihláška

Termín skúšky sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4 záujemcov.

Priebeh skúšky
Všeobecne záväzné podmienky na registráciu


 
add Prečo skúšku Key (KET) a KET for Schools?
  • Skúška Cambridge English: Key testuje praktickú znalosť angličtiny na úrovni A2 na materiáloch, ktoré vychádzajú z každodenných životných situácii.
  • Študenti získajú medzinárodne uznávaný certifikát Cambridge English Language Assessment, ktorý má celoživotnú platnosť.
  • Skúška overuje jazykové znalosti kandidáta zo všetkých zručnosti: čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie.
  • Kandidáti dostanú písomnú správu a certifikát, ktoré obsahujú výsledky z jednotlivých častí skúšky.
  • Je veľmi jednoduché integrovať skúšku KET do osnov vo vyučovaní vo firemnom sektore  i v školách.
  • Skúška je uznávaná mnohými medzinárodnými inštitúciami.
add Čo znamená "for Schools"?
  • Skúška Cambridge English: Key for Schools je prispôsobená žiakom základných škôl vo veku 11 - 14 rokov.
  • Autori testu sa orientujú na okruh záujmov a skúsenosti žiakov základnej školy.
  • Certifikát zo skúšky Key English Test for Schools (KET for Schools) je totožný s certifikátom zo skúšky Key English Test (KET).
  • Skúšky je možné zorganizovať aj na pôde vašej školy.
add Obsah a formát skúšky
Časť Čas Počet častí / otázok Obsah, počet slov Váha v 
celkovom hodnotení
Reading and Writing 1 hodina
10 minút
9 častí/ 
56 otázok
Porozumenie nápisom, brožúram,
novinám a časopisom, ktoré sú písane
jednoduchou formou písaného textu.
Napísanie dvoch krátkych textov
v rozsahu 140-190 slov.
50 %
Listening okolo
30 min.
5 častí  /
25 otázok
Porozumenie oznanom a iným nahrávkam,
kde ľudia hovoria primerane pomaly.
25 %
Speaking 8-10 min. 2 časti Hovorenie:
-so skúšajúcim
-s iným kandidátom
25 %
add Hodnotenie a certifikát
Hodnotia sa jednotlivé zručnosti samostatne. Získate určitý počet bodov z každej časti skúšky. Bodové ohodnotenie odzrkadľuje, na akej úrovni je vaša angličtina. Celkový výsledok skúšky určí vašu celkovú úspešnosť. Aby ste získali certifikát (Key English Test Certificate), ktorý preukazuje jazykovú úroveň A2, musíte dosiahnuť v teste minimálne 120 bodov.
 
Dosiahnuté skóre Stupeň úspešnosti Jazyková úroveň podľa CEFR
140-150 Pass with Distinction B1
133-139 Pass with Merit A2
120-132 Pass A2
100-119 Level A1 A1


Ak kandidát dosiahne stupeň „Pass with Distinction“, preukázal výnimočné zručnosti na úrovni vyššej ako požadovaná úroveň A2, preto dostane certifikát, na ktorom bude uvedená vyššia úroveň B1.

Ak kandidát dosiahne stupeň „Pass with Merit“ alebo „Pass“, absolvoval skúšku úspešne a dostane certifikát, na ktorom bude uvedená dosiahnutá úroveň A2.

Certifikát dostane aj ten kandidát, ktorý dosiahne celkové skóre medzi 100- 119. Na certifikáte bude v takom prípade uvedená dosiahnutá úroveň A1.


Výsledok svojej skúšky si môžete overiť aj on-line, 4- 6 týždňov po skúške. Cez FREE online results service máte prístup k dokumentu Statement of Results, kde sú výsledky z jednotlivých častí skúšky a aj vaše celkové skóre.
 
Príklad hodnotenia
Ako porozumieť hodnoteniuV prípade dodatočných otázok nás kontaktujte:
email: exams@ihbratislava.sk, tel: 02/52962675