A2 Key certifikát (KET)

Cambridgeská skúška A2 Key (KET) a A2 Key for Schools je skúška na úrovni A2. Je určená dospelým kandidátom,  žiakom a študentom, ktorí chcú získať potvrdenie o základnej znalosti anglického jazyka.

Termíny A2 Key skúšky

Skúška A2 Key je vhodná ako odrazový mostík pre skúšky na vyššej úrovni. Kandidáti sa zoznámia s formátom cambridgeskej skúšky a získajú nezávislé objektívne ohodnotenie znalosti anglického jazyka.

Priebeh skúšky

Všeobecne záväzné podmienky na registráciu (PDF)


Príprava na skúšku
Prečo skúšku A2 Key (KET) a A2 Key for Schools?
  • Skúška A2 Key testuje praktickú znalosť angličtiny na úrovni A2 na materiáloch, ktoré vychádzajú z každodenných životných situácii.
  • Študenti získajú medzinárodne uznávaný certifikát Cambridge Assessment English, ktorý má celoživotnú platnosť.
  • Skúška overuje jazykové znalosti kandidáta zo všetkých zručnosti: čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie.
  • Kandidáti dostanú písomnú správu a certifikát, ktoré obsahujú výsledky z jednotlivých častí skúšky.
  • Je veľmi jednoduché integrovať skúšku KET do osnov vo vyučovaní vo firemnom sektore  i v školách.
  • Skúška je uznávaná mnohými medzinárodnými inštitúciami.
Čo znamená "for Schools"?
  • Skúška A2 Key for Schools je prispôsobená žiakom základných škôl vo veku 11 - 14 rokov.
  • Autori testu sa orientujú na okruh záujmov a skúsenosti žiakov základnej školy.
  • Certifikát zo skúšky A2 Key for Schools (KET for Schools) je totožný s certifikátom zo skúšky A2 Key (KET).
  • Skúšky je možné zorganizovať aj na pôde vašej školy.
Obsah a formát skúšky

Reading and Writing
Čas: 1 hodina
Počet častí / otázok: 7 častí/ 32 otázok
Obsah, počet slov: Porozumenie nápisom, brožúram, novinám a časopisom, ktoré sú písane jednoduchou formou písaného textu. Napísanie dvoch krátkych textov v rozsahu 140-190 slov.
Váha v celkovom hodnotení: 50 %

Listening
Čas: okolo 30 min.
Počet častí / otázok: 5 častí  / 25 otázok
Obsah, počet slov: Porozumenie oznanom a iným nahrávkam, kde ľudia hovoria primerane pomaly.
Váha v celkovom hodnotení: 25 %

Speaking
Čas: 8-10 min.
Počet častí / otázok: 2 časti
Obsah, počet slov: Hovorenie so skúšajúcim, s iným kandidátom
Váha v celkovom hodnotení: 25 %
 
Hodnotenie a certifikát
Hodnotia sa jednotlivé zručnosti samostatne. Získate určitý počet bodov z každej časti skúšky. Bodové ohodnotenie odzrkadľuje, na akej úrovni je vaša angličtina. Celkový výsledok skúšky určí vašu celkovú úspešnosť. Aby ste získali certifikát (A2 Key Certificate), ktorý preukazuje jazykovú úroveň A2, musíte dosiahnuť v teste minimálne 120 bodov.
 
Dosiahnuté skóre Stupeň úspešnosti Jazyková úroveň podľa CEFR
140-150 A B1
133-139 B A2
120-132 C A2
100-119 Level A1 A1

Ak kandidát dosiahne stupeň „A“, preukázal výnimočné zručnosti na úrovni vyššej ako požadovaná úroveň A2, preto dostane certifikát, na ktorom bude uvedená vyššia úroveň B1.

Ak kandidát dosiahne stupeň „B“ alebo „C“, absolvoval skúšku úspešne a dostane certifikát, na ktorom bude uvedená dosiahnutá úroveň A2.

Certifikát dostane aj ten kandidát, ktorý dosiahne celkové skóre medzi 100- 119. Na certifikáte bude v takom prípade uvedená dosiahnutá úroveň A1.


Výsledok svojej skúšky si môžete overiť aj on-line, 4- 6 týždňov po skúške. Cez FREE online results service máte prístup k dokumentu Statement of Results, kde sú výsledky z jednotlivých častí skúšky a aj vaše celkové skóre.
 
Príklad hodnotenia

Ako porozumieť hodnoteniu

Termíny A2 Key skúšky