Naučte sa používať minulý čas v angličtine

Minulý čas v angličtine

Spôsobuje vám minulý čas v angličtine problémy? Nebojte sa, nie ste jediný. Mnohí z nás majú podobné problémy. Ide predsa o cudzí jazyk, a preto je normálne, že sa vám niektoré skutočnosti pletú. Nasledovný stručný popis časov vám poslúži ako užitočná pomôcka.

Minulé časy v angličtine využívame pri popisovaní rôznych udalostí, dejov, faktov alebo zvykov, ktoré začali a skončili v minulosti.

 

Past Simple (Minulý čas jednoduchý)

Tvorí sa jednoducho, v kladnej oznamovacej vete k zámenu pridáte sloveso s koncovkou -ed. Ak je sloveso nepravidelné, mení sa jeho forma. Tu sa, bohužiaľ, bez bifľovania nezaobídete. Zápor utvoríte pomocou did not/didn´t + slovesa v prítomnom čase.

Používate ho, keď hovoríte o minulosti – o činnosti, ktorá bola v minulosti ukončená.
 
 • Keď sa činnosť pravidelne opakuje, často sa vyskytuje s príslovkami (often, sometimes, always):
I sometimes arrived home at lunchtime.    
I often brougth my breakfast to school.

 
 • Keď hovoríte o konkrétnom bode v čase (last week, when I was a child, yesterday, six weeks ago):
We saw a good film last week.    
She finished her work at eight o´clock.    
I went to cinema last night.

 
 • Keď hovoríte o neurčitom bode v minulosti (the other day, ages ago, a long time ago):
She played guitar when she was a child.    
People lived in caves a long time ago.


 

Past Continuous (Minulý čas priebehový)

Opisuje udalosti a akcie, ktoré začali v minulosti a v čase rozprávania, teda v prítomnosti, stále prebiehajú. Inými slovami, hovorí o nekompletnej alebo neukončenej akcii.
 
 • Používa sa pri opise:
It was one of the most beautiful day of spring. The sun was shining and the birds were singing.
 
 • Opisuje neukončenú akciu, ktorá bola prerušená inou:
I was having an amazing dream when the alarm rang.
 
 • Vyjadruje zmenu postoja alebo názoru:
I was going to spend day in the office but then I have decided to go to the beach instead.
 
 • V súvislosti s „wonder“ vyjadruje zdvorilú žiadosť:
I was wondering if you could send me your notes.

 

Past Perfect (Predminulý čas)

Používa sa, keď chcete zdôrazniť minulú udalosť, ktorá sa odohrala pred inou udalosťou v minulosti:
 
 • Udalosť A sa odohrala pred udalosťou B
John had gone out, when I arrived home.    
Somebody had stolen my wallet before I got there.    
He was very tired, because he hadn´t slept much during the night.

 
 • S príslovkou „just“ sa používa, ak chceme zdôrazniť, že sa udalosť odohrala len pred nedávnom:
The bus had just left when I arrived to the station.

 

Past Perfect Continuos (Predminulý čas priebehový)

Používa sa, keď chceme zdôrazniť akciu ukončenú v minulosti, ktorá trvala dlhšie.
 
 • Udalosť A (je dlhšia a zdôrazňujeme ju) sa odohrala pred udalosťou B
Had you been waiting long before the bus arrived?    
We had been trying to find you for ten minutes when Jane saw you with your friend.    
It had been snowing hard for several hours and the streets were very slippy.

 
 • V nepriamej reči je ekvivalentom minulého času priebehového:
John said, "I was working late in the office that night." = When the police questioned him, John told them he had been working late in the office that night.
 
 • V priamej reči nahrádza predminulý čas priebehový:
Jane said, „I have been reading all afternoon.“ = Jane said she had been reading all afternoon.

 

Spravte si krátky test nižšie.


Kurzy angličtiny