Between vs. among - časté chyby #2

anglická gramatika - kedy between a kedy among

Študentom často nie je jasné, či v anglickej vete použiť správne between alebo among.
Obidve totiž preložíme do slovenčiny ako „medzi“. V ktorom prípade teda správne použiť between a v ktorom among? Čítajte, učte sa s nami a na konci článku sa otestujte, či ste všetko správne pochopili.


Mohli by sme povedať, že v zásade sa between používa, ak hovoríme, že niekto/niečo je napr. medzi dvoma a among medzi viacerými vecami, osobami v rámci skupiny... Ale nie vždy to je pravda.


Between

 1. Predložka between sa používa v prípade určení miesta, ak niečo/niekto je medzi dvoma vecami/osobami.
  I am sitting between Suzan and Julia.
 2. Použijeme ju aj v prípade určenia času.
  He lived in Bratislava between 1980 and 1995.
  What was he doing between 6 pm and 7 pm?
 3. Vzdialenosť – napr. medzi dvoma mestami, vecami.
  When driving, you should leave at least 2 metres between your car and the car in front of you.
 4. Between je často nasledované aj určitými podstatnými menami, ako connection, choose, difference,  link, relationship, distance,...
  What is the difference between a discovery and an invention?
 kedy použiť between a kedy among

Among

 1. Predložka among sa používa, ak je niečo medzi viacerými vecami/osobami v rámci skupiny, resp. ak je ich súčasťou.
  She wanted to be among her friends.
  There was a discussion among the whole class.
  Please talk among yourselves while you wait.
 2. Existujú aj slovné spojenia, ktoré sa používajú s among , ako napr. among others, among other things, among other ideas,...
  Among other things, I still have to pack.


POZOR! Ak je niečo medzi viacerými vecami/osobami a tie sú presne pomenované, nepoužijeme among, ale between.
There was a discussion between the doctors, nurses and administrators.
I’m sitting between Julie, Sandra and Susan.
Slovakia lies between Hungary, Poland, Ukraine and Czech republic.
Michael has to choose between Tom, Jim and David.
What is the difference between a discovery, an invention and an innovation?


Skúste si na konci spraviť test, či obe slová viete správne použiť :)

Ak by ste s tým predsa len potrebovali trochu pomôcť, skúste naše kurzy angličtiny:

Kurzy angličtiny