Ochrana osobných údajov

Vážený návštevník web stránky www.ihbratislava.sk,

vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).  Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 

Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť International House Bratislava, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 772 832, email: info@ihbratislava.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

Aké osobné údaje spracúvame a na aký účel?

Uchádzači o zamestnanie
Pokiaľ sa uchádzate o prácu v našej spoločnosti, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu, v akom ste nám ich poskytli. Bez vášho súhlasu spracúvame vaše osobné údaje len za tým účelom, aby ste sa mohli uchádzať o konkrétne pracovné miesto na základe výberového konania. S vašim súhlasom si vaše osobné údaje uchováme aj do budúcna, ak by sa uvoľnilo iné pracovné miesto. Súhlas na spracúvanie osobných údajov si stiahnite, vyplňte a podpísaný pošlite spolu s ostatnými dokladmi. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, na ktorú ste nám poskytli súhlas, obvykle 5 rokov. Po jeho zániku uchovávame samotný súhlas ešte 1 rok, aby sme vedeli preukázať, že osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR.  

Dodávatelia
Pokiaľ ste našim dodávateľom alebo kontaktnou osobou dodávateľa, spracúvame vaše osobné údaje za účelom uskutočnenia objednávky, plnenia zmluvy a plnenia zákonných povinností s tým súvisiacich. Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktných údajov spracúvame na právnom základe plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností.

Online testovanie
Aby ste mohli využiť náš systém na online testovanie, potrebujeme vaše osobné údaje. Tieto spracúvame v rozsahu kontaktných údajov a údajov získaných počas testovania na právnom základe plnenie zmluvy. Použité budú výlučne na testovanie, vyhodnotenie výsledkov, zaslanie oznámenia a výsledkoch testovania a ponuky vhodného kurzu.

Online prihlasovanie na kurzy a e-learning
Prostredníctvom našej web stránky alebo formulára Google Docs sa môžete kedykoľvek prihlásiť na požadovaný kurz alebo e-learningový kurz. Vaše údaje, ktoré uvediete v registračnom formulári spracúvame za účelom zabezpečenia vašej účasti na vybranom kurze, a to na právnom základe plnenie zmluvy.
Viac o tom, ako spracúva vaše osobné údaje Google.

Kurzy pre deti
Jednou z našich činností sú kurzy pre deti na školách. Pokiaľ ste vy alebo vaše dieťa účastníkom kurzu, spracúvame vaše osobné údaje. Tieto spracúvame v rozsahu v akom sú nám poskytnuté a ktoré získame počas trvania kurzu. Použité budú iba za účelom zabezpečenia účasti na kurze a poskytnutia vybraného kurzu na škole. Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe plnenie zákonnej povinnosti, ktorá vyplýva zo školského zákona.

Kurzy
Aby sme vám mohli poskytovať požadované služby a splniť si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu kontaktných údajov a údajov získaných počas kurzu. Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe plnenie zmluvy  a plnenie zákonnej povinnosti za účelom zabezpečenia vašej účasti na kurze, poskytnutia vybraného kurzu a plnenia si zákonných povinností s tým súvisiacich.

E-learning
Pokiaľ ste sa prihlásili na e-learningový kurz, vaše osobné údaje spracúvame len za účelom ich odovzdania spoločnosti poskytujúcej e-learningový kurz. Touto spoločnosťou je NetLanguages alebo IH Campus. Viac o tom, ako spracúvajú vaše osobné údaje:
Politika ochrany osobných údajov NetLanguages
Politika ochrany osobných údajov IH Campus (Macmillan English Campus)

Cambridge skúšky
Pokiaľ ste sa prihlásili na Cambridge skúšku, vaše osobné údaje spracúvame len za účelom zabezpečenia vašej účasti na skúške, zrealizovania a vyhodnotenia skúšky. Všetky podklady týkajúce sa skúšky potom odovzdáme prevádzkovateľovi  Cambridge English Language Assessment. Viac o tom, ako spracúvajú vaše osobné údaje:
Politika ochrany osobných údajov Cambridge English Language Assessment

Vzdelávacie podujatia
Aby sme vám mohli poskytovať vzdelávacie služby a splniť si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu kontaktných údajov a prípadne ďalšie údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na poskytnutie vzdelávacích služieb. Tieto osobné údaje spracúvame na právnom základe plnenie zmluvy za účelom zabezpečenia vašej účasti na vzdelávacích podujatiach a na právnom základe plnenie zákonnej povinnosti za účelom splnenia si zákonných povinností s tým súvisiacich.  

Marketing
Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email a telefónne číslo môžeme za určitých okolností spracúvať aj na to, aby sme vás oslovovali s ponukami našich služieb a informovali o našej činnosti a aktualít z oblasti jazykového vzdelávania. Pokiaľ ste našim klientom alebo ste využili naše spoplatnené či bezplatné služby, spracúvame vaše osobné údaje bez vášho súhlasu na právnom základe oprávnený záujem. Našim oprávneným záujmom je oslovovanie vás s ponukami, ktoré súvisia s našim obchodným vzťahom alebo okruhom vášho záujmu. Pokiaľ nie ste našim klientom, ani ste v minulosti nevyužívali naše služby, spracúvame vaše osobné údaje na reklamné účely len s vašim súhlasom. Súhlas nám môžete dať elektronicky prihlásením sa na newsletter. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Newsletter
Prihlásením sa na newsletter nám poskytujete súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov v uvedenom rozsahu. Tieto budeme používať len k tomu, aby sme vás prostredníctvom pravidelných emailov približne raz za mesiac informovali o našej činnosti a pripravovaných kurzoch. Pokiaľ nechcete viac dostávať emaily, môžete sa kedykoľvek odhlásiť kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého mailu.   

 

Ako môžete súhlas odvolať?

Pokiaľ spracúvame osobné údaje s vašim súhlasom, tento môžete kedykoľvek odvolať, a to
 • kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého mailu, pokiaľ sa súhlas týka newslettera,
 • zaslaním oznámenia na email info@ihbratislava.sk.
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu International House Bratislava, s.r.o., Námestie SNP 14, Bratislava
 

Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme tretej osobe len ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo ak nám to vyplýva z osobitného zákona. Vaše osobné údaje sprístupňujeme Daňovému úradu alebo inému oprávnenému subjektu v prípade kontroly.  
Vaše osobné údaje poskytujeme:
 • dcérskym spoločnostiam,
 • Facebook,
 • Google,
za účelom poskytovania služieb a realizovania marketingových aktivít.
Vaše osobné údaje môžu spracúvať tiež sprostredkovatelia, t.j. firmy, ktorých sme poverili na spracúvanie vašich osobných údajov na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s GPDR.
Týmito sprostredkovateľmi sú:
 • Účtovnícka firma
 • Správca webstránky
 • Poskytovateľ webhostingu
 • Externí lektori
 • Mailchimp - nástroj na hromadné rozosielanie mailov
 • Survio – nástroj na vytváranie online dotazníkov
 • Google Docs – nástroj na vytváranie registračných formulárov a dotazníkov
 

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len po nevyhnutnú stanoveného účelu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje spracúvané za účelom poskytovania služieb uchovávame maximálne po dobu 5 rokov. Účtovné doklady uchovávame podľa zákona po dobu 10 rokov.
Osobné údaje spracúvané na marketingové účely uchovávame po dobu, na ktorú ste nám poskytli súhlas, t.j. 5 rokov, príp. po kratšiu dobu, ak súhlas odvoláte. Samotný súhlas následne uchovávame ešte jeden rok na preukázanie spracúvania osobných údajov v súlade s GDPR.

 

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny USA, v súvislosti s poskytovaním služieb prostredníctvom sprostredkovateľov nachádzajúcich sa v tejto krajine a používania služieb Google a Facebook. Uvedená krajina poskytuje dostatočné záruky za bezpečnosť vašich údajov.

 

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@ihbratislava.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

 

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prijali sme politiku silných hesiel. Osobné údaje sú podľa potreby šifrované. Osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje boli poučené a zaviazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.

 

Aké máte práva?

Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.  

Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.  

Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak
 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak
 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.


Právo na prenosnosť údajov
Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje v potrebnej forme, máte právo žiadať, aby sme vám ich poskytli v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu záujemcu,
 • môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.
 
 

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:
 • zaslaním oznámenia na email info@ihbratislava.sk.
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu International House Bratislava, s.r.o., Námestie SNP 14, Bratislava
Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.5.2018
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.