Metodický kurz Teaching Lexically


Veronika Kováčová vyučuje anglický jazyk v jazykovej škole International House Bratislava a v  nasledujúcom článku nám priblíži svoju účasť na dvojtýždňovom metodickom kurze Teaching Lexically, ktorý sa uskutočnil v Londýne na London Metropolitan University.Pracujem ako lektor anglického jazyka v jazykovej škole International House Bratislava. Verím že kontinuálne vzdelávanie je dôležitou súčasťou profesionálneho vývoja jazykového lektora v 21. storočí. Aj preto som sa zúčastnila kurzu Teaching Lexically v rámci projektu Erasmus +,  cieľom ktorého je vytvoriť priestor pre učiaceho sa dospelého a podporovať medzinárodnú spoluprácu, aby sme dosiahli skvalitnenie vzdelávania dospelých ako aj vniesli do školy medzinárodný rozmer výučby.

V kurze sme pracovali s príkladmi zameranými na výučbu jazyka prostredníctvom lexikálneho prístupu namiesto veľmi často používaného gramatického prístupu. Znamená to, že lektor sa pri spätnej väzbe nemusí sústreďovať len na opravovanie gramatických chýb. Naopak, môže študentov nabádať k rozširovaniu slovnej zásoby a všímaniu si nových gramatických javov. Naši lektori na tomto kurze Andrew Walkley a Hugh Dellar nám ukázali ako sa dajú týmto spôsobom rozvíjať zručnosti ako počúvanie, čítanie, písanie a rozprávanie, ale aj samotná gramatika.

Veľmi užitočný spôsob ako pokročiť v jazyku je tiež vracanie sa k prebratému učivu. Zistili sme ako sa dá opakovať rovnaká slovná zásoba rôznymi spôsobmi tak, aby sa študentom vryla do pamäte a používali ju. Naučili sme sa pristupovať pragmatickejšie k ich potrebám a to aj prispôsobením učebného materiálu reálnym situáciám namiesto používania učebnicových príkladov. Lektori nám priblížili, aké náročné môže byť študovať cudzí jazyk a pomohli nám analyzovať ťažkosti, ktoré študenti pri učení zažívajú.

V programe boli zahrnuté exkurzie, kde sme spoznali rôzne časti Londýna a navštívili sme tiež mesto Oxford. Túto skúsenosť považujem za veľmi pozitívnu a odporúčam učiteľom, aby absolvovali niektoré z kurzov Lexical Lab Ltd.
                
Opis kurzu:
Na kurze Teaching Lexically sme využívali širokú škálu aktivít, ktoré umožňovali množstvo interakcií a otvorených diskusií medzi účastníkmi s cieľom poskytovať jazykovú výučbu prostredníctvom lexikálneho prístupu, čiže rozširovaním slovnej zásoby študentov. V rannom bloku sme riešili techniky učenia zručností ako počúvanie, čítanie, rozprávanie, písanie, ale aj gramatiky prostredníctvom tejto metódy. Bolo zaujímavé vidieť, ako prirodzene sa dá učiť jazyk, ak ako príklady používame reálne zažité situácie, nielen cvičenia z učebníc.

V poobednom bloku nás naši lektori Hugh Dellar a Andrew Walkley sprevádzali po Londýne a išli sme aj na jednodenný výlet do Oxfordu. Zaujímavý bol tiež medzinárodný rozmer kurzu, keďže účastníci boli z rôznych krajín, čo nám umožnilo vymieňať si názory, skúsenosti a vidieť kultúrne rozdiely v spôsobe výučby.

Viac o Erasmus+