Cesta európskej spolupráce je cieľom projektu programu Erasmus+

Čo je program Erasmus+ a ako vznikla myšlienka projektu Cesta európskej spolupráce.

Cesta európskej spolupráce je projektom v rámci programu Erasmus+. Program Erasmus+ je programom Európskej únie (EÚ) v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Tento program disponuje rozpočtom 14,7 mld. EUR  pre obdobie od 2014 -2020 a poskytuje vyše 4 miliónom Európanov príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, získavanie skúseností a dobrovoľnícku prácu v zahraničí. 

V roku 2019 sa International House Bratislava stala ako prvá a jediná škola na Slovensku certifikovaným metodickým centrom CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages), ako súčasť Cambridge Assessment English. Aj vďaka projektu Erasmus + môžu získať lektori, školitelia a široká verejnosť medzinárodne uznávaný certifikát CELTA priamo na Slovensku v Bratislave.

Sme medzinárodnou školou, čo je zrejmé z anglického názvu našej školy. Veríme, že spolupráca na medzinárodnej úrovni je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacej spoločnosti. Máme za to, že je potrebné vytvárať priestor pre slovenských učiteľov na získavanie medzinárodne uznávaných diplomov. Našou prvotnou motiváciou na napísanie projektu bolo zabezpečiť našim lektorom a školiteľom také vzdelávacie aktivity, z ktorých by neskôr mohli profitovať všetci učitelia na Slovensku.

 

Čo je cesta európskej spolupráce a ako nás môže obohatiť?

Cesta európskej spolupráce  je cestou vytvorenou z možností, ktoré ponúka Európska únia v rámci mobility pre rozvoj dospelých. Rozhľadený lektor vie, že potrebuje nové podnety, nápady a pociťuje potrebu zdieľať získané vedomosti aby bol spokojný, aby ho práca napĺňala. Taktiež túži po kariérnom a profesijnom raste a vďaka projektu to môžeme poskytnúť.

Nežijeme izolovane, žijeme v Európe, ktorá je plná nových nápadov, zaujímavých a kreatívnych ľudí, nových postupov, a preto sa oplatí spolupracovať v tomto priestore. Vďaka takejto spolupráci získame nové nápady, podnety, postupy, ktorým prispejeme ku skvalitneniu lektorskej práce pričom sú zohľadnené potreby samotných lektorov aj dodávateľa služby v oblasti vzdelávania, akademického vedenia školy a správneho riadenia ľudského potenciálu. Prehlbuje sa medzinárodný rozmer našej inštitúcie, čo má vplyv aj na strategický rozvoj organizácie a prináša spokojnosť do radov lektorov, manažérov vzdelávania, akademikov a samotných študentov. Študenti tvoria neoddeliteľnú súčasť vzdelávacieho procesu a nové trendy sa tak dostávajú až k nim.


 

Čo nás čaká?

Projekt Cesta európskej spolupráce sa bude realizovať od júna 2019 do  septembra 2020. Projektu sa spolu zúčastní 12 zamestnancov školy, 4 členovia manažmentu a 8 lektorov. Zamerali sme sa na zlepšenie riadiacich kompetencií manažmentu školy a odborných kompetencií našich lektorov. Dvaja naši lektori budú mať možnosť zúčastniť sa hospitácií na partnerskej škole vo Veľkej Británii, kde budú mať možnosť pozorovať kolegov pri ich akademickej a manažérskej práci.  Dvaja školitelia z nášho akademického tímu budú vyškolení za CELTA školiteľov, čo nás teší o to viac, že za Celta školiteľku bude vyškolená prvá Slovenka. Vzhľadom na veľmi vysoké nároky na kandidátov už pri prvotnom výbere potenciálnych školiteľov je táto skutočnosť veľmi cenná.
V rámci tejto mobility sa nám podarí naplniť zadefinované potreby našej organizácie ako aj našich lektorov a zaplníme chýbajúci priestor na slovenskom trhu vo vzdelávaní lektorov, ktorí majú potrebu získať medzinárodne uznávaný certifikát CELTA.

Projekt Cesta európskej spolupráce ponúka  účastníkom rôznorodé príležitosti vzdelávať sa a rozširovať svoje profesionálne obzory, ktoré prispievajú k rozvoju  našej vysielajúcej organizácie, ale aj celej širokej učiteľskej verejnosti na Slovensku a vytvoria nástroj pre naplnenie ich potrieb.Viac o Erasmus+