Podmienky štúdia

V našej jazykovej škole IH Bratislava platia podmienky štúdia, ktoré si tu môžete prečítať ešte pred samotnou registráciou na štúdium jazykového kurzu.
 • Podmienka účasti študenta vo verejnostnom kurze pre dospelých je vek 15 rokov.
 • Registrácia formou emailu alebo telefonická registrácia má status osobnej registrácie. Prihláška nadobúda platnosť jej podpisom, resp. jej prijatím elektronickou formou.
 • Školné je možné platiť až po zaregistrovaní sa do konkrétneho kurzu na základe vystavenej zálohovej faktúry. Faktúru je potrebné uhradiť aspoň 3 dni pred začatím kurzu.
 • Škola môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od registrácie študenta odstúpiť, ak študent nezaplatí zálohovú faktúru minimálne 3 dni pred začatím kurzu. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet školy.
 • Nárok na akúkoľvek zľavu musí študent nahlásiť pred začatím registrácie, spätne nárok na zľavu nie je možné uplatniť. Škola nie je povinná informovať študenta o zľavách, všetky zľavy sú uvedené na stránke www.ihbratislava.sk. Zľavy sa vzájomne nekumulujú.
 • Školné nezahŕňa učebnú literatúru. Odporúčame si ju zakúpiť až po prvej vyučovacej hodine.
 • Pri platbe poukážkami nie je možné aplikovať zľavu (ani pre pokračujúcich študentov) a študent hradí plnú cenu za kurz.
 • Miesto v kurze je neprenosné. Prestup do iného kurzu rovnakej úrovne vybavuje zápisová kancelária školy. V prípade zmeny úrovne je potrebný súhlas učiteľa.
 • Za neúčasť študenta na výučbe škola neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu, ani náhradnú hodinu.
 • Vrátenie školného:
   
  • 100% zostávajúceho školného sa vracia pri zrušení kurzu školou. Škola si vyhradzuje právo zrušiť kurz / skupinu s počtom účastníkov nižším ako 6. Platba bude účastníkovi vrátená na účet v plne uhradenej sume.
  • 95% zostávajúceho školného sa vracia na základe písomnej žiadosti pri vystúpení z kurzu pred začiatkom kurzu.
  • 80% zostávajúceho školného sa vracia na základe písomnej žiadosti pri vystúpení z kurzu do 7 kalendárnych dní od prvej vyučovacej hodiny, na ktorú sa študent zaregistroval, neskôr študent stráca nárok na vrátenie školného.
 • Škola nepreberá hmotnú zodpovednosť za osobné veci študenta. Vstup do priestorov školy nie je povolený s bicyklom, ani s domácimi zvieratami.
 • Podpísaním prihlášky študent súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa §14 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, email, tel.kontakt) na účely vystavenia Certifikátu International House Bratislava.
 • Študent dáva povolenie na posielanie informácií ohľadom kurzov emailom.
 • Podmienkou pokračovania v štúdiu v nasledujúcom semestri je nutná opätovná registrácia do zvoleného kurzu.

Ochrana osobných údajov