Podmienky štúdia

 1. Podmienka účasti študenta vo verejnostnom kurze pre dospelých je vek 15 rokov. Podmienky sú platné aj pre kurzy prezenčné v priestoroch IH Bratislava a aj pre kurzy LIVE ONLINE vo virtuálnych triedach.
 2. Registrácia formou emailu alebo telefonická registrácia má status osobnej registrácie. Prihláška nadobúda platnosť jej podpisom, resp. jej prijatím elektronickou formou.
 3. Školné je možné platiť až po zaregistrovaní sa do konkrétneho kurzu na základe vystavenej zálohovej faktúry. Faktúru je potrebné uhradiť aspoň 3 dni pred začatím kurzu.
 4. Škola môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od registrácie študenta odstúpiť, ak študent nezaplatí zálohovú faktúru minimálne 3 dni pred začatím kurzu. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet školy.
 5. Nárok na akúkoľvek zľavu musí študent nahlásiť pred začatím registrácie, spätne nárok na zľavu nie je možné uplatniť. Škola nie je povinná informovať študenta o zľavách, všetky zľavy sú uvedené na stránke www.ihbratislava.sk. Zľavy sa vzájomne nekumulujú.
 6. Školné nezahŕňa učebnú literatúru. Odporúčame si ju zakúpiť až po prvej vyučovacej hodine.
 7. Pri platbe poukážkami nie je možné aplikovať zľavu (ani pre pokračujúcich študentov) a študent hradí plnú cenu za kurz.
 8. Miesto v kurze je neprenosné. Prestup do iného kurzu rovnakej úrovne vybavuje zápisová kancelária školy. V prípade zmeny úrovne je potrebný súhlas učiteľa.
 9. V prípade nepredvídateľných okolností (napr. vyhlásený výnimočný stav, pandémia) škola nahradí hodiny LIVE ONLINE.
 10. Za neúčasť študenta na výučbe škola neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu, ani náhradnú hodinu.
 11. Vrátenie školného:
  a. 100% zostávajúceho školného sa vracia pri zrušení kurzu školou. Škola si vyhradzuje právo zrušiť kurz / skupinu s počtom účastníkov nižším ako 6. Platba bude účastníkovi vrátená na účet v plne uhradenej sume.
  b. 95% zostávajúceho školného sa vracia na základe písomnej žiadosti pri vystúpení z kurzu pred začiatkom kurzu.
  c. 80% zostávajúceho školného sa vracia na základe písomnej žiadosti pri vystúpení z kurzu do 7 kalendárnych dní od prvej vyučovacej hodiny, na ktorú sa študent zaregistroval, neskôr študent stráca nárok na vrátenie školného.
 12. Škola nepreberá hmotnú zodpovednosť za osobné veci študenta. Vstup do priestorov školy nie je povolený s bicyklom, ani s domácimi zvieratami.
 13. Podmienkou pokračovania v štúdiu v nasledujúcom semestri je nutná opätovná registrácia do zvoleného kurzu.
 14. Ochrana osobných údajov:
  a. IHBA spracúva osobné údaje študentov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. IHBA spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre absolvovanie kurzu a splnenie si všetkých zákonných a zmluvných povinností. Sú nimi najmä meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, email a tel. č.. IHBA spracúva osobné údaje za účelom registrácie na kurz, absolvovanie kurzu, vyhodnotenia kurzu a zasielania potrebných informácií.
  b. IHBA spracúva osobné údaje študentov aj so súhlasom študenta, resp. jeho zákonného zástupcu. Ten môže poskytnúť pri registrácii na kurz alebo kedykoľvek počas neho súhlas na vyhotovovanie fotografií a videozáznamu a ich následné zverejnenie na webovom sídle školy, na nástenke školy a do publikačných materiálov a pre potreby prezentácie aktivít IHBA pre verejnosť a v médiách. Študent, resp. jeho ZZ  má možnosť súhlas kdekoľvek odvolať.
  c. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na webovom sídle školy ihbratislava.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.
 15. Počas kurzu môže prísť ku zmene lektora, resp. k zastupovaniu hodiny iným lektorom.