Erasmus 2020 - školské vzdelávanie
Názov projektu: Byť pripravený učiť deti v 21. storočí. 4 „K“ pre výnimočné vyučovanie
Číslo projektu: 2020-1-SK01- KA101-078048
Trvanie projektu: 01. 9. 2020 do 31. 8. 2022
Poskytovateľ: SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.
Celkový počet účastníkov: 13

Erasmus plus 2020

Aktivity projektu, účasť vo vzdelávacích kurzoch:
 

Implementáciou projektu sme sledovali plnenie viacerých cieľov.

Počas projektu sme realizovali celkovo 14 vzdelávacích kurzov v  krajinách EU s rôznym zameraním.  Účastníci boli vybraní na základe výberových kritérií a po absolvovaní mobility spolupracovali na následných projektových aktivitách. Spoločne  sme  organizovali workshopy a otvorené hodiny pre našich učiteľov i učiteľov z partnerských základných škôl, ktoré s nami spolupracujú. Rôznymi diseminačnými aktivitami projektu  sme sa snažili, aby zo získaných skúsenosti profitovalo čo najširšie okolie.

Výsledkom projektu je zlepšenie kompetencií účastníkov mobilít a viaceré  inovácie v ponúkaných vzdelávacích programoch našou školou pre deti a juniorov. Modernizačné prvky, ako napríklad metóda CLIL, používanie drámy a rozprávania príbehov, projektové vyučovanie, intenzívnejšie využívanie IKT na hodinách robí naše vzdelávacie programy efektívnejšie a zaujímavejšie pre deti a juniorov, a tým aj pre naše partnerské školy. Účastníci mobilít nadviazali kontakty na kolegov z rôznych krajín EU a výrazne vzrástla podpora medzinárodnej spolupráce u nás i v našom okolí. Diseminačné aktivity projektu motivovali naše partnerské základné školy k vytvoreniu konzorcia s našou školou, ktoré získalo Akreditáciu pre Erasmus na roky 2021-27. Pomáhame im tak tiež rozvíjať medzinárodnú spoluprácu. Výrazne narástol záujem o spoluprácu s našou jazykovou školou a narástli počty detí a juniorov, ktoré vyučujeme u nás a na partnerských školách.