Podmienky štúdia

Pred registráciou na kurz si prečítajte podmienky štúdia v našej jazykovej škole pre jednotlivé typy kurzov.
Kurzy pre deti a tínedžerov / prezenčne
 1. Škola preberá zodpovednosť za poslucháča do 15 rokov iba v čase výučby.
 2. Školné nezahŕňa učebnú literatúru. Môžete si ju kúpiť za zvýhodnenú cenu v našej zápisovej kancelárii.
 3. Školné je možné platiť až po zaregistrovaní sa do konkrétneho kurzu na základe vystavenej zálohovej faktúry. Faktúru je potrebné uhradiť aspoň 3 dni pred začatím kurzu.
 4. Miesto v kurze je neprenosné. Prestup do iného kurzu rovnakej úrovne vybavuje zápisová kancelária školy. V prípade zmeny úrovne je potrebný súhlas učiteľa.
 5. Za neúčasť poslucháča na výučbe škola neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu, ani náhradnú hodinu.
 6. Vrátenie školného:
  • a) 100% zostávajúceho školného sa vracia pri zrušení kurzu školou. Škola si vyhradzuje právo zrušiť kurz / skupinu s počtom účastníkov nižším ako 6. Platba bude poslucháčovi vrátená na účet v plne uhradenej sume.
  • b) 95% zostávajúceho školného sa vracia na základe písomnej žiadosti pri vystúpení z kurzu pred začiatkom kurzu;
  • c) 80% zostávajúceho školného sa vracia na základe písomnej žiadosti pri vystúpení z kurzu do 7 kalendárnych dní od prvej vyučovacej hodiny, na ktorú sa poslucháč zaregistroval, neskôr poslucháč stráca nárok na vrátenie školného.
 7. Škola nepreberá hmotnú zodpovednosť za osobné veci poslucháča.
 8. Počas kurzu môže prísť ku zmene lektora, resp. k zastupovaniu hodiny iným lektorom.
 9. Podmienkou pokračovania v štúdiu v nasledujúcom semestri je nutná opätovná registrácia do zvoleného kurzu.
 10. Poskytujem súhlas na započítanie poslucháča pre zber údajov Súkromnej jazykovej škole International House Bratislava v súlade s §7a ods.5 zákona č. 597/2003 Z.z.
   
Kurzy pre deti a tínedžerov / Live online
 1. Aby sa zabezpečila rovnaká kvalita výučby ako pri prezenčnom kurze, registráciou na Live ONLINE jazykový kurz vo virtuálnej triede súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami výučby:
  • a) KAMERA / podmienkou účasti je zapnutá kamera študenta počas celej hodiny - systém je nastavený tak, že v prípade vypnutej kamery je študent vyradený z hodiny. V takom prípade nevzniká nárok na vrátenie peňazí za kurz a ani náhrada za hodinu.
  • b) MIKROFÓN / podmienkou je zapnutý mikrofón minimálne počas odpovede študenta. Študent si môže stlmiť mikrofón v prípade rušného prostredia, avšak musí si ho zapnúť, keď ho lektor vyzve, resp. keď prebieha diskusia.
 2. Školné nezahŕňa učebnú literatúru. Môžete si ju kúpiť za zvýhodnenú cenu v našej zápisovej kancelárii.
 3. Školné je možné platiť až po zaregistrovaní sa do konkrétneho kurzu na základe vystavenej zálohovej faktúry. Faktúru je potrebné uhradiť aspoň 3 dni pred začatím kurzu.
 4. Miesto v kurze je neprenosné. Prestup do iného kurzu rovnakej úrovne vybavuje zápisová kancelária školy. V prípade zmeny úrovne je potrebný súhlas učiteľa.
 5. Za neúčasť poslucháča na výučbe škola neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu, ani náhradnú hodinu.
 6. Vrátenie školného:
  • a) 100% zostávajúceho školného sa vracia pri zrušení kurzu školou. Škola si vyhradzuje právo zrušiť kurz / skupinu s počtom účastníkov nižším ako 6. Platba bude poslucháčovi vrátená na účet v plne uhradenej sume.
  • b) 95% zostávajúceho školného sa vracia na základe písomnej žiadosti pri vystúpení z kurzu pred začiatkom kurzu.
  • c) 80% zostávajúceho školného sa vracia na základe písomnej žiadosti pri vystúpení z kurzu do 7 kalendárnych dní od prvej vyučovacej hodiny, na ktorú sa poslucháč zaregistroval, neskôr poslucháč stráca nárok na vrátenie školného.
 7. Počas kurzu môže prísť ku zmene lektora, resp. k zastupovaniu hodiny iným lektorom.
 8. Podmienkou pokračovania v štúdiu v nasledujúcom semestri je nutná opätovná registrácia do zvoleného kurzu.
 9. Poskytujem súhlas na započítanie poslucháča pre zber údajov Súkromnej jazykovej škole International House Bratislava v súlade s §7a ods.5 zákona č. 597/2003 Z.z.
   
Kurzy pre dospelých / prezenčne
 1. Podmienka účasti študenta vo verejnostnom kurze pre dospelých je vek 15 rokov.
 2. Registrácia formou emailu alebo telefonická registrácia má status osobnej registrácie. Prihláška nadobúda platnosť jej podpisom, resp. jej prijatím elektronickou formou.
 3. Školné je možné platiť až po zaregistrovaní sa do konkrétneho kurzu na základe vystavenej zálohovej faktúry. Faktúru je potrebné uhradiť aspoň 3 dni pred začatím kurzu.
 4. Škola môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od registrácie študenta odstúpiť, ak študent nezaplatí zálohovú faktúru minimálne 3 dni pred začatím kurzu. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet školy.
 5. Školné nezahŕňa učebnú literatúru. Môžete si ju kúpiť za zvýhodnenú cenu v našej zápisovej kancelárii.
 6. Pri platbe portálmi zmluvných partnerov nie je možné aplikovať zľavu (ani pre pokračujúcich študentov) a študent hradí plnú cenu za kurz.
 7. Miesto v kurze je neprenosné. Prestup do iného kurzu rovnakej úrovne vybavuje zápisová kancelária školy. V prípade zmeny úrovne je potrebný súhlas učiteľa.
 8. Za neúčasť študenta na výučbe škola neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu, ani náhradnú hodinu.
 9. Vrátenie školného:
  • a) 100% zostávajúceho školného sa vracia pri zrušení kurzu školou. Škola si vyhradzuje právo zrušiť kurz / skupinu s počtom účastníkov nižším ako 6. Platba bude účastníkovi vrátená na účet v plne uhradenej sume.
  • b) 95% zostávajúceho školného sa vracia na základe písomnej žiadosti pri vystúpení z kurzu pred začiatkom kurzu.
  • c) 80% zostávajúceho školného sa vracia na základe písomnej žiadosti pri vystúpení z kurzu do 7 kalendárnych dní od prvej vyučovacej hodiny, na ktorú sa študent zaregistroval, neskôr študent stráca nárok na vrátenie školného.
 10. Škola nepreberá hmotnú zodpovednosť za osobné veci študenta. Vstup do priestorov školy nie je povolený s bicyklom, ani s domácimi zvieratami.
 11. Podmienkou pokračovania v štúdiu v nasledujúcom semestri je nutná opätovná registrácia do zvoleného kurzu.
 12. Ochrana osobných údajov:
  • a) IHBA spracúva osobné údaje študentov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. IHBA spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre absolvovanie kurzu a splnenie si všetkých zákonných a zmluvných povinností. Sú nimi najmä meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, email a tel. č.. IHBA spracúva osobné údaje za účelom registrácie na kurz, absolvovanie kurzu, vyhodnotenia kurzu a zasielania potrebných informácií.
  • b) IHBA spracúva osobné údaje študentov aj so súhlasom študenta, resp. jeho zákonného zástupcu. Ten môže poskytnúť pri registrácii na kurz alebo kedykoľvek počas neho súhlas na vyhotovovanie fotografií a videozáznamu a ich následné zverejnenie na webovom sídle školy, na nástenke školy a do publikačných materiálov a pre potreby prezentácie aktivít IHBA pre verejnosť a v médiách. Študent, resp. jeho ZZ má možnosť súhlas kdekoľvek odvolať.
  • c) Informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na webovom sídle školy ihbratislava.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.
 13. Počas kurzu môže prísť ku zmene lektora, resp. k zastupovaniu hodiny iným lektorom.
Kurzy pre dospelých / Live online
 1. Podmienka účasti študenta vo verejnostnom kurze pre dospelých je vek 15 rokov.
 2. Aby sa zabezpečila rovnaká kvalita výučby ako pri prezenčnom kurze, registráciou na Live ONLINE jazykový kurz vo virtuálnej triede súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami výučby:
  • a) KAMERA / podmienkou účasti je zapnutá kamera študenta počas celej hodiny - systém je nastavený tak, že v prípade vypnutej kamery je študent vyradený z hodiny. V takom prípade nevzniká nárok na vrátenie peňazí za kurz a ani náhrada za hodinu.
  • b) MIKROFÓN / podmienkou je zapnutý mikrofón minimálne počas odpovede študenta. Študent si môže stlmiť mikrofón v prípade rušného prostredia, avšak musí si ho zapnúť, keď ho lektor vyzve, resp. keď prebieha diskusia.
 3. Registrácia formou emailu alebo telefonická registrácia má status osobnej registrácie. Prihláška nadobúda platnosť jej podpisom, resp. jej prijatím elektronickou formou.
 4. Školné je možné platiť až po zaregistrovaní sa do konkrétneho kurzu na základe vystavenej zálohovej faktúry. Faktúru je potrebné uhradiť aspoň 3 dni pred začatím kurzu.
 5. Škola môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od registrácie študenta odstúpiť, ak študent nezaplatí zálohovú faktúru minimálne 3 dni pred začatím kurzu. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet školy.
 6. Školné nezahŕňa učebnú literatúru. Môžete si ju kúpiť za zvýhodnenú cenu v našej zápisovej kancelárii.
 7. Pri platbe portálmi zmluvných partnerov nie je možné aplikovať zľavu (ani pre pokračujúcich študentov) a študent hradí plnú cenu za kurz.
 8. Miesto v kurze je neprenosné. Prestup do iného kurzu rovnakej úrovne vybavuje zápisová kancelária školy. V prípade zmeny úrovne je potrebný súhlas učiteľa.
 9. Za neúčasť študenta na výučbe škola neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu, ani náhradnú hodinu.
 10. Vrátenie školného:
  • a) 100% zostávajúceho školného sa vracia pri zrušení kurzu školou. Škola si vyhradzuje právo zrušiť kurz / skupinu s počtom účastníkov nižším ako 6. Platba bude účastníkovi vrátená na účet v plne uhradenej sume.
  • b) 95% zostávajúceho školného sa vracia na základe písomnej žiadosti pri vystúpení z kurzu pred začiatkom kurzu.
  • c) 80% zostávajúceho školného sa vracia na základe písomnej žiadosti pri vystúpení z kurzu do 7 kalendárnych dní od prvej vyučovacej hodiny, na ktorú sa študent zaregistroval, neskôr študent stráca nárok na vrátenie školného.
 11. Podmienkou pokračovania v štúdiu v nasledujúcom semestri je nutná opätovná registrácia do zvoleného kurzu.
 12. Ochrana osobných údajov:
  • a) IHBA spracúva osobné údaje študentov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. IHBA spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre absolvovanie kurzu a splnenie si všetkých zákonných a zmluvných povinností. Sú nimi najmä meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, email a tel. č.. IHBA spracúva osobné údaje za účelom registrácie na kurz, absolvovanie kurzu, vyhodnotenia kurzu a zasielania potrebných informácií.
  • b) IHBA spracúva osobné údaje študentov aj so súhlasom študenta, resp. jeho zákonného zástupcu. Ten môže poskytnúť pri registrácii na kurz alebo kedykoľvek počas neho súhlas na vyhotovovanie fotografií a videozáznamu a ich následné zverejnenie na webovom sídle školy, na nástenke školy a do publikačných materiálov a pre potreby prezentácie aktivít IHBA pre verejnosť a v médiách. Študent, resp. jeho ZZ má možnosť súhlas kdekoľvek odvolať.
  • c) Informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené na webovom sídle školy ihbratislava.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.
 13. Počas kurzu môže prísť ku zmene lektora, resp. k zastupovaniu hodiny iným lektorom.