Ochrana osobných údajov

Jazyková škola International House Bratislava s.r.o., Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava (ďalej len IHBA), rešpektuje súkromie návštevníkov stránky ihbratislava.sk. Tento dokument obsahuje dôležité informácie, ktoré sa týkajú dát zbieraných spoločnosťou IHBA a spôsoboch ich využitia. IHBA zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Jazyková škola IHBA zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dáte ako používateľ stránky ihbratislava.sk svoj dobrovoľný súhlas. IHBA bude uchovávať vaše údaje v bezpečí a uskutoční všetky zmysluplne dostupné preventívne opatrenia na zabezpečenie údajov proti strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Zamestnanci a zmluvní partneri spoločnosti IHBA, ktorí majú prístup k vašim údajom, aby vám mohli poskytovať služby v mene spoločnosti IHBA, sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a nesmú ich využívať na žiadny iný účel. V niektorých prípadoch využívame na spracovanie údajov stránky a aplikácie tretích strán, ktoré používajú na ochranu osobných údajov rovnaký alebo vyšší štandard ako ten popísaný v tomto dokumente.

Vyjadrením vášho dobrovoľného súhlasu je napr. vyplnenie online formulára na stránke ihbratislava.sk alebo externých stránkach (napr. Google, Survio, Mailchimp a NetLanguages). Vašu zadanú e-mailovú adresu môžeme použiť na administratívne a iné ako marketingové účely (napr. na zaslanie upozornenia o významných zmenách týkajúcich sa IHBA alebo za účelom zlepšovania služieb zákazníkom).


 

Spracovávanie osobných údajov

Online testy:
Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje prostredníctvom niektorého z kontaktných formulárov pre online testy na ihbratislava.sk, email s odpoveďou príde na poskytnutý email a naši oprávnení zamestnanci dostanú jeho kópiu. Pri online testoch ide okrem poskytnutých osobných údajoch aj o dosiahnutú úroveň z jazykového testu. Tieto získané údaje sú potrebné pre správne zaradenie klienta do jazykového kurzu, resp. odporučeniu vhodného jazykového kurzu.

Po dokončení online testu pre verejnosť vám e-mailom pošleme dosiahnutú jazykovú úroveň a prehľad aktuálnych kurzov na vašej úrovni. Odoslaním formulára súhlasíte s tým, aby sme využili zadanú e-mailovú adresu k jednorazovému poslaniu vášho výsledku testu a odporučeniu kurzu. Ak sa sami nerozhodnete pre registráciu do kurzu alebo nevyužijete inú službu našej školy, poskytnuté údaje sa nezbierajú, nikto vás nebude ďalej kontaktovať. Údaje neposkytujeme tretím osobám, sú sprístupnené len oprávneným zamestnancom IH BA. Mail obsahuje aj link na odber noviniek IHBA pomocou Mailchimp, na ktorý sa môžete dobrovoľne prihlásiť.
Politika ochrany osobných údajov - Mailchimp

V prípade testov pre firemných klientov sa údaje ďalej spracovávajú s cieľom správne určiť jazykové skupiny pre firemného klienta, s ktorým máme uzatvorenú zmluvu.


Registrácia na kurzy a skúšky:
Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje prostredníctvom niektorého z registračných  formulárov na jazykové kurzy a skúšky na stránke alebo cez formulár Google docs, vami poskytnuté osobné údaje budú spracovávané podľa podmienok uvedených v samotných registračných formulároch a všeobecne záväzných podmienkach platných pre daný produkt. Prepojenie na tieto podmienky sa nachádza priamo v registračných formulároch.

V prípade online kurzov NetLanguages a IH Campus, vami poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, email, adresa) budú spracované za účelom registrácie na online kurz a poskytovania potrebných informácií/ súborov ohľadom kurzu.
Politika ochrany osobných údajov - NetLanguages
Politika ochrany osobných údajov - IH Campus (Macmillan English Campus)


Zisťovanie spokojnosti s poskytovanými službami:
Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje prostredníctvom dotazníka spokojnosti Survio, ktorý je umiestnený na stránke ihbratislava.sk, tieto osobné údaje (meno, priezvisko, email, kurz, učiteľ), budú využité len pre interné účely IHBA s cieľom zistiť spokojnosť študentov s poskytovanými službami a v prípade potreby aj pre činnosti smerujúce k náprave. Údaje budú spracované do súboru/ov uloženého na serveri IHBA a sprístupnené len oprávneným zamestnancom IHBA, resp. oprávneným zamestnancom vašej firmy.
Politika ochrany osobných údajov - Survio


Marketingové účely:
Naša internetová stránka zhromažďuje a uchováva údaje pre marketingové a optimalizačné účely pomocou technológie spoločnosti Google a Facebook. Môžu byť nastavené cookies vo vašom prehliadači. Bez výslovného súhlasu našich používateľov sa údaje zozbierané pomocou technológie Google Analytics (a iných) nepoužijú na identifikáciu konkrétneho návštevníka a nezhromažďujú sa spolu s inými osobnými údajmi. Rovnako máme prepojené Google Analytics s Google Search Console a Adwords.
Prepojenie na Facebook poskytovateľovi prezradí, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste počas prezerania našich stránok prihlásený do svojho používateľského účtu na Facebooku, poskytovateľ vie získať informácie o vašich záujmoch, t.j. informácie, ku ktorým máte prístup cez svoj používateľský účet. Využívanie ktorýchkoľvek funkcií prepojenia (napr. kliknutím tlačidla “Like”, zanechaním odkazu), budú aj tieto informácie presunuté prehliadačom priamo poskytovateľovi na uchovanie.
Ak chcete zabrániť sociálnej sieti Facebook, aby vašu návštevu našich stránok prepojili s vaším používateľským účtom, musíte sa odhlásiť z príslušného používateľského účtu pred vstúpením na našu stránku.
Politika ochrany osobných údajov - Google
Politika ochrany osobných údajov - Facebook


Cookies:
Pri návšteve stránok ihbratislava.sk, môžeme do vášho počítača odoslať jeden alebo viac súborov cookies (malý textový súbor obsahujúci reťazec alfanumerických znakov), ktoré jednoznačne identifikujú váš prehliadač. Používame tak dočasné (session), ako trvalé (persistent) cookies. Trvalý súbor cookies zostáva na vašom pevnom disku po zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookies môžu byť použité vašim prehliadačom pri ďalších návštevách stránok. Tento typ cookies je možné odstrániť pomocou krokov z nápovedy vášho prehliadača. Session cookie je dočasný súbor, ktorý zmizne po zatvorení prehliadača. Prehliadač si môžete nastaviť tak, aby odmietal všetky cookies, alebo obmedziť, kedy je súbor cookie odoslaný.


 

Náš zaväzok ohľadom zabezpečenia dát

IHBA používa komerčne primerané fyzické, manažérske a technické záruky na zachovanie integrity a bezpečnosti vašich osobných údajov. Akonáhle obdržíme informácie, ktoré ste odoslali, vynaložíme komerčne primerané úsilie na zaistenie bezpečnosti našich systémov. Ak sa dozvieme o porušení bezpečnostných systémov, môžeme sa pokúsiť vás informovať elektronickou cestou, aby ste mohli podstúpiť náležité ochranné opatrenia. IHBA rovnako môže uverejniť oznámenie o narušení bezpečnosti na našich stránkach.

Identifikačné a kontaktné údaje správcu: International House Bratislava, s.r.o., Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35772832, IČ DPH: SK2020275697 spoločnosť je registrovaná v Obch. reg.Okr.súdu BA I oddiel Sro, vložka č. 19660/B, kontaktný e-mail: info@ihbratislava.sk.


 

Práva dotknutých osôb

Prístup k osobným údajom:
Dotknutá osoba má právo získať od IHBA potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobných údajom. Dotknutá osoba má zároveň právo získať kópiu spracovaných osobných údajov.

Oprava osobných údajov:
Dotknutá osoba má právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, príp. doplnili neúplné osobné údaje.

Vymazanie osobných údajov:
Dotknutá osoba má právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v prípade, že: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie; c) dotknutá osoba vznesie námietky proti spracovaniu ak neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie; f) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb.
Právo na výmaz sa však neuplatňuje, ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie právnych povinností, pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov a v ďalších prípadoch ustanovených v zákone o ochrane osobných údajov.


 

Odvolanie súhlasu

IHBA zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti.

Odvolanie súhlasuTieto pravidlá ochrany osobných údajov môže IHBA v prípade potreby aktualizovať. Aktuálna verzia pravidiel ochrany osobných údajov bude vždy dostupná na stránke www.ihbratislava.sk. Odporúčame pravidlá ochrany osobných údajov pri využívaní služieb alebo webovej stránky www.ihbratislava.sk priebežne kontrolovať.
Posledná aktualizácia: 23.5.2018