Konzorcium IH Bratislava

logo FEUV roku 2021 bola udelená jazykovej škole International House Bratislava  v rámci programov ERASMUS+ Akreditácia na Erasmus+ na obdobie 7 rokov, počas ktorých sa môžeme uchádzať o medzinárodné granty programu Erasmus+ v oblasti školského vzdelávania riadené Slovenskou národnou agentúrou.

O konzorciu
Konzorcium bolo založené v rámci programu Erasmus+ pre mobilitu v školskom vzdelávaní financované Európskou komisiou. Bolo vytvorené z iniciatívy jazykovej školy International House Bratislava, ktorá je koordinátorom konzorcia. Do konzorcia sú zapojené  školy: ZŠ Mudroňova, ZŠ Nejedlého, ZŠ Lozorno, ZŠ Borodáčova, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium.

 

Vytvorené v službe Padlet

Naše poslanie
Našim poslaním je poskytovať základným školám individuálnu podporu pri realizácii mobilít a poskytnúť všetky nástroje, ktoré umožnia zamestnancom a žiakom školy zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu, ľudského potenciálu, vytvárať podmienky pre internacionalizáciu slovenských škôl, získavať partnerov v zahraničí, zabezpečiť mobilitu žiakov v európskom priestore.

Ciele
Spoločnými cieľmi konzorcia je poskytnúť pomoc pri realizácii mobilít žiakov základných škôl. V tomto kontexte sa Konzorcium zameriava na:
  • Zvýšenie úrovne vzdelávania na slovenských základných školách, rozšírenie odborných znalostí a skúseností všetkých členov Konzorcia.
  • Poskytovanie rozsiahlej podpory s cieľom pomôcť žiakom, učiteľom a vedeniu škôl rozvíjať efektívne komunikačné zručnosti, prispôsobiť sa medzinárodnému a multikultúrnemu prostrediu.
  • Vytváranie, rozvoj a udržiavanie trvalých vzťahov a spolupráce so zahraničnými partnerskými školami.
  • Zabezpečenie udržateľnosti naučených postupov.
  • Zapojenie sa do programu partnerstiev škôl cez online komunitu eTwinning, vďaka čomu budú mať školy možnosť zriadiť spoločné virtuálne triedy a realizovať projekty so zahraničnými školami, a tak učitelia môžu diskutovať a vymieňať si názory s kolegami zo zahraničia a zapojiť sa do aktivít.
  • Umožnenie členom vzdelávať sa a získať praktické zručnosti prostredníctvom prenosu vedomostí a skúseností.
  • Aktívne vyhľadávanie zahraničných partnerských škôl pre spoluprácu so slovenskými školami.  
  • Rovnaké príležitosti aj pre ekonomicky alebo zdravotne znevýhodnených žiakov.

Kľúčové akcie
Plánujeme pomôcť žiakom a zamestnancom slovenských škôl zrealizovať skupinové a individuálne výmenné pobyty, vzdelávacie mobility, hospitácie, školenia, študijné pobyty, kurzy, konferencie a krátkodobé mobility.


PRÍSTUP PRE ČLENOV

Kontakt: ihba.erasmus(at)gmail.com


Gabi Project Manager
Gabriela Ondušová 
Projekt Manažérka konzorcia

  Akreditácia konzorcium