Priebeh skúšok – ako získať certifikát

Ako získať Cambridge certifikát? Ak ste sa rozhodli absolvovať cambridgeskú skúšku z anglického jazyka, je dôležité poznať akú máte úroveň angličtiny podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEFR).
Ak nemáte istotu o svojej jazykovej úrovni,  spravte si online cambridge test zadarmo alebo nás navštívte a poradíme vám.
 
Skúšky pre deti a tínedžerov Skúšky
zo všeobecnej
angličtiny
Skúšky z odbornej
angličtiny
    C2 Proficiency  
    C1 Advanced C1 Business Higher
  B2 First for Schools B2 First B2 Business Vantage
  B1 Preliminary for Schools B1 Preliminary B1 Business Preliminary
A2 Flyers A2 Key for Schools A2 Key  
A1 Movers      
Pre A1 Starters      


 
add Registrácia na skúšku a platba

Registrácia na skúšku

Na skúšku sa môžete registrovať on-line alebo osobne priamo v našej zápisovej kancelárii.
 
Registrovať sa môžete najneskôr do uzávierky registrácie. Dátum uzávierky registrácie je uvedený pri jednotlivých skúškach.
Registrácia po uzávierke je tiež možná, je považovaná za neskorú registráciu a je časovo obmedzená.  Neskorá registrácia je spoplatnená 30 eurami. O možnosti neskorej registrácie je potrebné informovať sa v zápisovej kancelárii.
 

Platba za skúšku

Po registrácii vám do troch pracovných dní pošleme informácie o skúške a faktúru, ktorá bude obsahovať všetky potrebné údaje k platbe. Poplatok za skúšku môžete uhradiť v hotovosti v zápisovej kancelárii IH Bratislava alebo prevodom na účet. Vaša registrácia je úplná až po uhradení poplatku.

Poplatok musí byť pripísaný na účte IH najneskôr v deň uzávierky registrácie.
Prihláška je záväzná a nie je možné skúšku preložiť na iný termín ani zmeniť úroveň skúšky. Poplatok za skúšku sa nevracia v prípade odstúpenia od skúšky alebo nespravenia skúšky.
 
Všeobecne záväzné podmienky (PDF 113 kb)
add Špeciálne požiadavky
IH Bratislava a Cambridge Assessment English vychádza v ústrety aj kandidátom na skúšku, ktorí sú krátkodobo alebo dlhodobo zdravotne znevýhodnení (napr. špecifické poruchy učenia sa). Takýto kandidát môže žiadať o špeciálne upravený priebeh skúšky, upravené skúškové materiály alebo aj oboje.

Kandidát musí podať individuálnu žiadosť s priloženým lekárskym potvrdením.
Žiadosť musí byť doručená do IH Bratislava najneskôr 4 týždne pred uzávierkou registrácie.
Viac informácií o špeciálnych požiadavkách
add Čo nasleduje po registrácii
Približne 1-2 týždne pred termínom písomnej časti skúšky vám pošleme email s prílohou, kde nájdete:
  • Confirmation/ Statement of Entry
  • časový rozpis skúšky
  • miesto konania skúšky
  • a ďalšie dôležité informácie týkajúce sa priebehu skúšky

Po obdržaní e-mailu je potrebné skontrolovať správnosť mena a priezviska, dátumu narodenia a je potrebné potvrdiť tieto informácie emailom na exams@ihbratislava.sk.

V prípade, že vám nie je doručený takýto email v uvedenom termíne, čo najskôr nás kontaktujte.

V prípade neskorej registrácie dostanete rozpis v najbližšom možnom termíne. Skúška obyčajne prebieha počas dvoch dní: písomná časť v jeden deň a ústna časť v iný deň. Poradie dvojíc počas ústnej skúšky určuje skúškové centrum IH Bratislava.
add V deň skúšky
V deň skúšky je nutné sa dostaviť na skúšku aspoň  20 - 30 minút pred skúškou. Ak sa oneskoríte, môže sa stať, že vás ku skúške nepripustíme.
 

Povinné fotografovanie kandidátov

Fotografovanie  kandidáta sa uskutoční  v deň skúšky  (spravidla v deň ústnej časti skúšky) a je podmienkou účasti na skúške.

Fotografovanie je povinné pre kandidátov na skúšky: B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency, Business Certificates.

Fotografovanie sa netýka kandidátov na skúšky:  Young Learners, A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools a B2 First for Schools. Pre kandidátov skúšky A2 Key je fotografovanie dobrovoľné.
 
Vaša fotografia bude uložená  na webovej stránke Result Verification Service a nebude súčasťou certifikátu. Prístup k fotografii kandidáta, osobným údajom a výsledkom skúšky, bude mať len kandidát. Iné inštitúcie môžu mať prístup k vašim osobným údajom len s vaším súhlasom, ak im poskytnete prístupové údaje. 
 
Za neplnoletých kandidátov vyplní a svojím podpisom potvrdí súhlas s fotografovaním ich zákonný zástupca a tento súhlas pošle na exams@ihbratislava.sk alebo doručí osobne do IH Bratislava.
 
 

Čo potrebujete v deň skúšky

Na skúšku musíte mať platný občiansky preukaz alebo pas. Kandidáti bez platného identifikačného preukazu nebudú môcť zložiť skúšku.
Kandidáti mladší ako 15 rokov môžu mať so sebou namiesto pasu doklad o overení totožnosti - Candidate ID form
 
Na skúšku si pripravte:
Venujte pozornosť dokumentom:
Notice to candidates  - je dokument objasňujúci informácie, čo je na skúške povolené a čo nie.
Summary Regulations for Candidates - obsahuje pravidlá stanovené Cambridge University Press & Assessment, ktoré sú pre kandidáta záväzné, ak chce vykonať skúšku.
Regulations - obsahuje pravidlá, za ktorých sa skúšky realizujú.

 
Upozorňujeme:
  • všetky mobilné telefóny a elektronické prístroje musia byť vypnuté počas trvania celej skúšky
  • mobilné telefóny a elektronické zariadenia budú zhromaždené a uložené mimo priestoru, kde sa skúška uskutočňuje
  • nie je dovolené používať elektronické prístroje a mobily ani počas prestávky
  • používanie mobilov a elektronických prístrojov by mohlo viesť k diskvalifikácii kandidáta
 
Počas skúšky budú všetky osobné veci na prednom vyhradenom mieste, preto vám odporúčame nenosiť na skúšku drahé osobné veci.
 
Ďalšie užitočné tipy na skúškový deň.
 
V prípade, že máte akékoľvek pripomienky k priebehu skúšky, obráťte sa na zodpovednú osobu z IH Bratislava hneď po skončení skúšky. Sťažnosti podané neskôr, žiaľ nebudú akceptované.
add Výsledky
Výsledky sú dostupné online 4- 6 týždňov po absolvovaní skúšky  na stránke Results Service.
 
Ak chcete dostať informáciu emailom, že výsledky sú už zverejnené, zaregistrujete sa do služby Results Service vopred.   Na registráciu použite údaje v dokumente Confirmation of Entry s časovým rozpisom, kde je vaše ID a „Secret Number". Otvorte Results Service, vyplňte email, vytvorte si nové heslo a ďalej postupujte podľa inštrukcií. Ak potrebujete technickú podporu, prečítajte si návod.
add Certifikát
Certifikáty sú odoslané z Cambridge Assessment English do 3 týždňov od zverejnenia výsledkov on-line. O ich doručení do IH Bratislava vás informujeme v najkratšom  možnom čase emailom.

Absolvent skúšky si môže vyzdvihnúť certifikát v zápisovej kancelárii IH BA osobne alebo vám môže byť certifikát zaslaný poštou doporučene. Na zaslanie certifikátu poštou je potrebné vyplniť a podpísať formulár. Táto služba je spoplatnená  sumou 5 eur v rámci SR.

Prajeme vám veľa úspechov pri skúškach.