B1 Preliminary (PET certifikát)

Kandidát na tomto stupni by mal byť schopný používať jazyk v každodenných situáciách – rozumieť jednoduchým článkom, písať jednoduché listy alebo si robiť poznámky. Skúšku odporúčame absolvovať po 320 - 480 hodinách výučby.

Termíny PET skúšky v IH Bratislava 2020

Trvanie skúšky: cca 2 hodiny, 16 min.
Ak nie je napísané inak, termíny písomnej časti sa konajú v sobotu.
 
Úroveň
CEFR / Typ
Termín skúšky /
písomná časť
Uzávierka
registrácie
Cena Termín skúšky /
ústna časť
B1 Preliminary 14.3.2020 05.02.2020 115 EUR 06/03/2020 - 15/03/2020
B1 Preliminary
for Schools
16.5.2020 07.04.2020 115 EUR 08/05/2020 - 17/05/2020
B1 Preliminary
for Schools
6.6.2020 29.04.2020 115 EUR 29/05/2020 - 07/06/2020
B1 Preliminary
for Schools
20.6.2020 12.05.2020 115 EUR 12/06/2020 - 21/06/2020
 
Záväzná prihláška

Termín skúšky sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4 záujemcov.

Priebeh skúšky
Všeobecne záväzné podmienky na registráciu (PDF 113 kb)

 
add Prečo skúšku B1 Preliminary (PET) a B1 Preliminary for Schools?
 • Skúška B1 Preliminary (PET) deklaruje znalosť anglického jazyka na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.
 • Jednoduchá integrácia skúšky do osnov vo vyučovaní škôl ako aj vo firemnom sektore.
 • Študenti získajú medzinárodne uznávaný certifikát.
 • Študenti si môžu zvýšiť svoje postavenie na trhu práce.
 • Kandidát počas tejto skúšky preukáže úroveň vedomostí z anglického jazyka zo všetkých zručnosti: čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie.
 • Hodnotenie je formou  písomnej správy, ktorá obsahuje výsledky z jednotlivých častí skúšky.
 • Úspešný kandidát skúšky získa certifikát Cambridge Assessment English, ktorý má celoživotnú platnosť.
add Čo znamená "for Schools"?
 • Skúška B1 Preliminary for Schools je špeciálne prispôsobená žiakom základných škôl vo veku 11 - 14 rokov, aby sa zvyšovala ich motivácia učiť sa angličtinu.
 • B1 Preliminary for Schools (PET for Schools) má identickú podobu ako skúška B1 Preliminary (PET certifikát)  a identická je aj úroveň ich náročnosti. Jediný rozdiel  je v obsahu a vo formulácii tém. V prípade Preliminary for Schools sa autori testu orientujú na okruh záujmov a skúseností žiakov základnej školy.
 • Certifikát zo skúšky B1 Preliminary for Schools (PET for Schools) je totožný s certifikátom zo skúšky B1 Preliminary (PET)  a nie je na ňom nikde odkaz, že ide o skúšku vo verzii "for Schools".
 • Skúšku je možné zorganizovať aj na pôde vašej školy.
add Obsah a formát skúšky
Časť Čas Počet častí /
otázok
Obsah, počet slov Váha v 
celkovom hodnotení
Reading and
 
Writing
1 hodina
30 minút
5 častí / 35 otázok
 
3 časti/ 7 otázok
Porozumenie nápisom, brožúram, novinám
a časopisom, ktoré sú písane jednoduchou formou
Písanie:
- transformácia viet, synonymické konštrukcie
- napísať krátky odkaz, email, pohľadnicu 35-45 slov,
- napísanie listu alebo príbehu, 100 slov
50 %
Listening okolo 36 min. 4 časti / 25 otázok Porozumenie oznanom a rôznym dialógom
a monológom z každodenného života.
25 %
Speaking 10-12 min.
(pár kandidátov)
4 časti Hovorenie:
-so skúšajúcim
-s iným kandidátom
-o sebe
25 %
add Hodnotenie a certifikát
Hodnotia sa jednotlivé zručnosti samostatne. Získate určitý počet bodov z každej časti skúšky. Bodové ohodnotenie odzrkadľuje na akej úrovni je vaša angličtina. Celkový výsledok skúšky určí vašu celkovú úspešnosť.

Aby ste získali certifikát (B1 Preliminary Certificate), ktorý preukazuje jazykovú úroveň B1, musíte dosiahnuť v teste  minimálny počet  bodov 140.
Dosiahnuté skóre Stupeň úspešnosti Jazyková úroveň podľa CEFR
160–170 Pass with Distinction B2
153–159 Pass with Merit B1
140–152 Pass B1
120–139 Level A2 A2
Ak kandidát dosiahne stupeň „Pass with Distinction“, preukázal výnimočné zručnosti na úrovni vyššej ako požadovaná úroveň B1, preto dostane certifikát, na ktorom bude uvedená vyššia úroveň B2.

Ak kandidát dosiahne stupeň „Pass with Merit“ alebo „Pass“, absolvoval skúšku úspešne a dostane certifikát, na ktorom bude uvedená dosiahnutá úroveň B1.

Certifikát dostane aj ten kandidát, ktorý dosiahne celkové skóre medzi 120- 139. Na certifikáte bude v takom prípade uvedená dosiahnutá úroveň A2.
 
Výsledok svojej skúšky si môžete overiť aj on-line, 4- 6 týždňov po skúške. Cez FREE online results service máte prístup k dokumentu Statement of Results, kde sú výsledky z jednotlivých častí skúšky a aj vaše celkové skóre.

Príklad hodnotenia (pdf)
Ako porozumieť hodnoteniu (pdf)

 


V prípade dodatočných otázok nás kontaktujte:
email: exams@ihbratislava.sk, tel: 02/52962675