Ako učíme

Našim cieľom je, aby ste počas kurzu zapojili všetok svoj osobný potenciál do vzdelávania a aktívne sa zapájali do štúdia jazyka. Ruku na srdce, nikto do vás cudzí jazyk "nenaleje" :). Štýl našej výučby vás však podporuje v pravidelnom praktickom využití jazykových zručností tak, aby ste nadobudli istotu pri využívaní jazyka v jeho písanej, čítanej, hovorenej aj audio podobe.

Vzdelávací program
Väčšina našich programov akceptuje flexibilný prístup k výučbe. Kurzy sa zameriavajú na potreby študentov využívať komplexne svoje jazykové zručnosti (čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie). Poskytujeme kurzy angličtiny aj iných jazykov na všetkých úrovniach od začiatočníkov (A1) až po pokročilých (C2).
 

Spôsob výučby

Napriek tomu, že sa v International House Bratislava neprikláňame striktne k jedinej vyučovacej metóde, riadime sa základnými princípmi komunikatívneho prístupu k výučbe (Communicative Language Teaching).


Základné princípy komunikatívneho prístupu:
  • aktívna účasť študentov na výučbe
  • použitie materinského jazyka je obmedzené na minimum, komunikácia prebieha v cudzom jazyku vo všetkých jazykových úrovniach
  • zahŕňanie autentického jazyka a materiálov do výučby
  • integrácia všetkých aspektov jazyka do hodín: gramatika, slovná zásoba, funkcie jazyka, rozvoj zručností
  • rozvoj kompetencií v rámci každej zručnosti: čítanie, hovorenie, počúvanie a písanie
  • rozvíjanie komunikačných zručností so zameraním na tzv. functional language - na komunikatívne funkcie fráz, vetných štruktúr a slovnej zásoby a ich použitie v praktických situáciách napr.: vyjadrenie súhlasu, tvorba návrhov, potvrdenie informácií
  • zameranie na fonológiu zlepšuje študentove posluchové schopnosti ako aj výslovnosť
  • prezentácia a precvičovanie gramatiky v spojení s praktickými jazykovými a komunikatívnymi zručnosťami
  • posilnenie autonómie študenta tak, aby svoje jazykové schopnosti mohol ďalej samostatne rozvíjať
  • zameranie na praktické použitie jazyka a na rozvoj individuálnych kompetencií


Lektori
Naši lektori vám  ponúknu cestu a návod ako sa zlepšiť komplexne v jazyku, keďže všetci sú kvalifikovaní, priateľskí a vzdelaní. Sú pripravení vám odpovedať na vaše otázky týkajúce sa štúdia. Lektori sa starajú o váš pokrok v jazykovej výučbe, rešpektujú vaše názory.


Kurzy
Všetky kurzy prebiehajú v moderne vybavených triedach. Počas hodín využívajú lektori rôzne formy práce: hra rolí, práca vo dvojici, práca v skupinách, diskusia. V prípade záujmu môžete mať aj one to one doučovanie, alebo malé uzavreté skupinky študentov.


Úroveň jazyka  
Dbáme o to, aby skupiny študentov boli homogénne a na približne rovnakej úrovni. Používame stupnicu CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Na overenie si vašej jazykovej úrovne vám pomôže tabuľka zručností podľa úrovní.