Erasmus + courses

Teachers and all staff in charge of school education in primary schools, secondary school and higher education (also vocational education and training, schools for adult education and youths) can apply for funding to run mobility projects to offer training and/or teaching opportunities to staff and learners. 
 
ENGLISH LANGUAGE for Teachers, Educators and School Staff
ENGLISH LANGUAGE for Teachers, Educators and School Staff

Description    
English teacher trainers designed  for teachers and educators:
 • Who feel their level of English needs to be improved
 • Who need to use English in their job
 • Who would like to begin with the Content and Language Integrated Learning project or starting projects with European project
 • Would like to increase their confidence in English
Our 5 days intensive course focuses on developing the speaking, reading, writing as well listening skills and practising the English language. This course focuses on learning by doing through conversational abilities as the base of the Communicative Method and increases participants´ speaking abilities, The main goal is to increase participants´ understanding of grammar and vocabulary within their specific teaching discipline.

After the course the participant boosting confidence and fluency in the teachers and educators fields
25 lessons of General English at all levels, from beginner to advanced Students are tested and placed in international classes at the appropriate level.
The teachers will meet their colleagues and peers from other EU countries. They will have the opportunity to network and exchange experiences and also connect while continuing to learn English and develop reading, writing and speaking skills, as well as exploring the local culture and history.

Learning outcomes    
 • Actively and confidently use basic vocabulary and grammar;
 • Improve understanding and listening skills;
 • Grammar tasks  and sentence structures;
 • Be instructed on how to properly pronounce words and complex sentences;
 • Become familiar with English for field of participant (CLIL), Erasmus project Routine classroom language, instructions
 • Role play, storytelling and drama activities
 • Games - Online and digital tasks and apps
 • Participate in innovative Content and Language Integrated Learning (CLIL)
 • activities;
 • Use multi-media sources to develop participants understanding
 • Meet teachers from other European schools

Methodology & assessment 
Each participant will get a Certificate of Attendance

Target audience ISCED:
Primary education (ISCED 1)
Lower secondary education (ISCED 2)
Upper secondary education (ISCED 3)

Target audience type:
Teacher
Head Teacher / Principal
Teacher Educator

Learning time:
20-25 hours

Number of Participants: 4 - 14
Course length: 5 days / Monday- Friday
Language: English

Dates:
15.1.-19.1.2024
22.1-26.1.2024
29.1-2.2.2024
5.2-9.2.2024
19.2-23.2.2024
4.3-8.3.2024
18.3-22.3.2024
8.4-12.4.2024


Registration form

Additional activities    
City guided tour (Cultural Activity)

Certificate type    
Certificate of Attendance, with  course contents description (participant needs to have 80% of attendance)

Price
400,00 €

10% for group of teachers more then 5
In case 5 and more participants form one school you can have 10% discount. EARLY Registration discount 10% valid if you register at least 2 months before the course starts, and pay within payment deadlines.
The course is eligible to be completely funded by the Erasmus+ KA1 funds

 

From our participants:


Exploring Language and Culture in Bratislava: An Overview of the English Course.
 
Nestled in our school, we embarked on an enriching journey through the "English Language for Teachers, Educators and School Staff" course. This immersive experience aimed to refine our English proficiency and foster a deeper understanding of diverse cultures using English as our medium.
 
Getting Acquainted with Ourselves
 
Our journey began with friendly introductions. Through enjoyable activities, we shared about ourselves, touching upon our individuality and how we come across to others.
 
Exploring Geography
 
We then delved into geographical discussions. Conversations revolved around our home regions, allowing us to share intriguing aspects of our heritage. This enhanced our ability to describe landscapes and discuss captivating locales.
 
Unveiling Cultural Diversity
 
Cultural exploration followed suit. We exchanged stories about our cultures and had the opportunity to acquaint ourselves better with Bratislava's cultural fabric through a guided tour. The discussions also encompassed embracing inclusivity and steering clear of assumptions.
 
Technology in Focus: Future Innovations
 
Our attention shifted to the realm of technology and its role in education. We explored practical ways to incorporate everyday technology, like smartphones, into teaching practices. Moreover, we delved into Artificial Intelligence and its potential to assist us in day-to-day tasks.
 
A Glimpse into CLIL Science
 
The course culminated with an insightful study on how to teach subjects such as science in English. This entailed effectively merging subject content with language learning, all within a communicative teaching framework.
 
In essence, the "English Language for Teachers, Educators and School Staff" course at International House Bratislava elevated our English language skills while offering a more profound appreciation of diverse cultures and the role of technology. Armed with newfound insights and practical strategies, we are poised to infuse our classrooms with fresh perspectives, seamless technology integration, and a heightened linguistic finesse.
 
 

Feedback:

 
Na jazykovom kurze som bola veľmi milo prekvapená ústretovým a priateľským prístupom lektorov a ďalších zamestnancov jazykovej školy. Vyskúšala som si rôzne metódy výuky a učenia. Zoznámila som sa s mnohými novými trendmi získavania informácií. Veľká vďaka patrí nášmu lektorovi Filipovi, ktorý nás zbavil strachu konverzovať v angličtine. Naučila som sa ďalšie slová. Hodiny s Filipom a Tarou boli veľmi pestré a zábavné. S ďalšími kolegyňami sme sa cítili uvoľnene a príjemným zážitkom bol aj obed v stredu na promenáde pri Dunaji. Veľmi ďakujem, že som mohla byť súčasťou projektu Erasmus.
 
 
Chcela by som sa veľmi poďakovať za priateľskú atmosféru na vašej škole. Ako úplný začiatočník mi vyhovoval prístup obidvoch lektorov Filipa a Tary. Na hodinách som sa cítila uvoľnene a každý deň som sa posúvala k lepšej výslovnosti slovíčok aj fráz. Snažila som sa porozumieť aj anglickým pokynom. Páčila sa mi práca vo dvojiciach, ale aj striedanie partneriek pri rozhovoroch, zaraďovanie dramatizácie reálnych situácií, práce s obrázkovými materiálmi a pracovnými listami. Mali sme priestor na vyjadrenie.Taktiež popoludňajšia prechádzka a výborný obed v reštaurácii ma veľmi potešili. Tiež som načerpala nové skúsenosti, ako možno pracovať na našich hodinách. Odnášam si nové námety, napríklad umelú inteligenciu v technológiách. Ďakujem.
 
Na kurze panovala veľmi priateľská a uvoľnená atmosféra. Cítila som sa tu veľmi príjemne. Učitelia a lektori Filip a Tara mali hodiny zaujímavé a pútavo pripravené. Snažili sa nám podávať čo najviac informácií s ohľadom na zloženie účastníkov. Pri Filipovi som si rozšírila obzory o umelú inteligenciu s presahom do svojho života. Pri Tare som zistila, že aj s rodenou hovoriacou sa nemusím obávať komunikovať. Krásna bola aj prechádzka a spoločný obed.Ďakujem nielen lektorom, ale tiež vedeniu školy za možnosť zúčastniť sa projektu Erasmus. Ďakujem a prajem vám všetko dobré.
 
Na anglický kurz som odchádzala s obavami, keďže moje jazykové znalosti neboli na dobrej úrovni, už pri prvej pondelkovej lekcii som však bola milo prekvapená predovšetkým prístupom lektora Filipa a následne aj prístupom lektorky Tary. Veľmi ľudský, príjemný prístup, ktorý odbúral môj strach z výuky vzhľadom k tomu, že kurz bol vytvorený na mieru. Keďže nás vtedy bolo 7 študentov prebiehala výuka veľmi spontánne a akčne. Veľmi ďakujem, že mi bolo umožnené prežiť si a absolvovať túto životnú skúsenosť na International House Bratislava.
 
Príjemní ľudia,to znamená vyvážený prístup lektora a lektorky posúvajúci dopredu, ale aj rešpektujúci tempo účastníčok. To bolo motivujúce v snahe zlepšovať komunikáciu a ochotu, nebáť sa prehovoriť. Schopnosť a túžba hovoriť bola lektormi naozaj podporovaná.Taktiež kolektív účastníčok a ich príjemná vzájomná spolupráca boli pre mňa veľké plus. Vašu školu si zapamätám ako veľmi ústretovú, kde sa vyhovie aj malým detailom.

 
CLIL for Schools

CLIL for Schools


Description
One of the latest buzzwords (or buzz-acronyms) in language education is CLIL. But what exactly are the benefits of Content and Language Integrated Learning for language learning specifically, as well as for content-based learning? In this course, participants will discover how CLIL lessons can be utilised in a variety of contexts in order to improve students’ content knowledge and language use.

Course participants will learn how to link curriculum topics to linguistic communication, and how language fluency can be developed in conjunction with subject knowledge. They will also look at the role that the language school can play, as well as the state education system, in developing these competencies. As well as providing a theoretical grounding, the course will offer a practical framework for CLIL lessons for a variety of student levels and ages in a number of subjects.

By the end of the course, participants will have learned about CLIL theory, the symbiosis of content and language learning, the role of the language school in providing CLIL lessons to a variety of levels and ages, adapting CLIL frameworks for different subjects, and how students’ specifically linguistic competencies can be nurtured and developed.

Learning outcomes
Identify the key features of CLIL
 • Understand the connection between subject-based and language-based learning
 • Appreciate the role that language schools can play, as well as the classic education system, in providing CLIL classes
 • Design CLIL activities and lessons for specific groups of students
 • Feel confident when teaching a subject through the medium of a foreign language
 
Number of Participants: 4 - 12

Course length: 5 days / Monday- Friday

LANGUGE: English

Dates:
15.1.-19.1.2024
22.1-26.1.2024
29.1-2.2.2024
5.2-9.2.2024
19.2-23.2.2024
4.3-8.3.2024
18.3-22.3.2024
8.4-12.4.2024


Registration form

Price: 400,00 €

N.of TH: 25
 
Artificial Intelligence for Busy Teachers

Artificial Intelligence for Busy Teachers


In this digital age, understanding and utilising AI tools is not just an advantage but a necessity for educators. Our course will provide insights into how AI can transform classroom efficiency, personalise student learning experiences, and foster innovative teaching methodologies.

Description
Artificial Intelligence (AI), a term that has seamlessly integrated into our daily lives, is revolutionising the field of education. It offers unparalleled tools for students and educators, simplifying routines and enhancing learning experiences. This course is tailored to introduce AI to educators, catering to both beginners and advanced users seeking to streamline their work through automation. Participants will explore practical applications of AI in education – from generating creative lesson plans and constructing comprehensive tests to creating visual aids and immersive images. We will guide teachers on harnessing AI's potential, paving the way for a new, more efficient era in education.


Learning objectives
 • Understanding AI Fundamentals: Gain a solid understanding of the basics of artificial intelligence, including key concepts, types of AI, and how it's applied in educational settings.
 • Developing Interactive Content: Explore how to use AI to develop engaging and interactive content, such as immersive educational games, simulations, and virtual reality experiences.
 • AI Tools for Education: Learn about various AI tools and software that can assist in lesson planning, grading, and creating interactive learning materials.
 • Enhancing Student Engagement and Motivation: Discover strategies to use AI-driven tools to increase student engagement and motivation, incorporating elements like AI-based quizzes, interactive learning modules, and gamified learning experiences.
 • AI in Assessment and Feedback: Learn how to leverage AI for more efficient and effective assessment methods. Understand how AI can provide instant, personalised feedback to students, helping them to improve their learning process.

Methodology & assessment
Expert-Led Instruction: The course is facilitated by seasoned teacher trainers who are not only well-versed in AI concepts but have also actively incorporated AI tools in their teaching practices.
Practical Application Focus: Emphasis is placed on real-world application. Instructors will demonstrate how they have successfully integrated AI in their classrooms, providing practical examples and case studies.
Interactive Sessions: The course includes interactive sessions where participants will engage in hands-on activities, using AI tools and software. This approach allows educators to directly experience how AI can be integrated into their teaching methods.
Collaborative Learning: Participants will have opportunities to collaborate with peers, sharing experiences and strategies for implementing AI in education. This collaborative environment fosters a community of learning and mutual growth.
Continuous Support and Feedback: Instructors will provide ongoing support and feedback, ensuring that participants can confidently apply what they learn in their educational settings.


Pricing, packages and other information
 
Price: 500 Euro
Package contents: Course
 
Additional information
Language:     English
Target audience ISCED:
 • Primary education (ISCED 1)
 • Lower secondary education (ISCED 2)
 • Upper secondary education (ISCED 3)
Target audience type:
 • Teacher
 • ICT Coordinator
 • Teacher Educator
Learning time: 20-25 hours
 
Upcoming sessions
22.01.2024 - 26.01.2024
11.03.2024 - 15.03.2024
13.05.2024 - 17.05.2024
08.07.2024 - 12.07.2024
05.08.2024 - 09.08.2024

Registration form


 
Discourse Analysis for Language Teachers

Discourse Analysis for Language Teachers

Description
Taking inspiration from the title of McCarthy’s book, this course will look at the role of discourse in language learning. While most coursebooks and course descriptions offer a clear focus on skills work, grammar and vocabulary, and also increasingly pronunciation, discourse tends to be forgotten or ignored. So what exactly is discourse? Why is an understanding of discourse useful for language teachers? How can we encourage a greater awareness and use of discourse in the language classroom?

Some of the topics covered in this practical, as well as theoretical, course will include:
 • Syntax and word order in sentences
 • Linguistic devices for emphasis
 • Discourse in written texts (reading and writing skills)
 • Discourse in spoken texts (listening and speaking skills)
 • The importance of cohesion and coherence
 • Discourse management in examination situations
 
The course will be useful for all language teachers who are interested in encouraging their students to be better communicators in written and spoken language. It will also be invaluable for teachers who are preparing students for Cambridge examinations in showing how the criteria for marking ‘Discourse Management’ apply to both the speaking and writing exams, as well as helping students understand better the listening and reading exams.

By the end of the course, teachers will feel more confident in incorporating discourse into their lessons and will be able to help their students understand and produce written and spoken texts which are more fluent and communicative.


Learning outcomes
 • Understand the role of discourse in successful communication
 • Appreciate the importance of discourse in language learning
 • Be better equipped to teach students about discourse in written and spoken texts
 • Feel more confident when assessing ‘Discourse Management’ in relation to language examinations
 • Have adapted and created a variety of practical activities and techniques to exemplify the theoretical aspects of discourse to language learners at a variety of levels  

N. of Participants: 4 - 12

Course length: 5 days / Monday- Friday

LANGUGE: English

Dates:
24.07.2023 > 28.07.2023     Register before 30.06.2023

Registration form

Price: 400,00 €

N.of TH: 25

 
Knowledge about Language

Knowledge about Language


Description
What are subordinate clauses? What exactly is a finite verb? What is the difference between a gerund and a present participle? And why do these types of questions matter when we are teaching (or studying) languages?

Whilst it is often better not to overwhelm students with linguistic metalanguage, a knowledge and understanding of language and how it works can help us become better teachers – to become confident when answering questions about language, to know how to explain sometimes complex notions in a simple way, and also deciding what is appropriate to be taught as well as when in a student’s linguistic development certain language items are best encountered.

During this course, participants will look at the main elements that constitute language: nouns, verbs, adjectives & adverbs, determiners, prepositions, clauses and syntax. These aspects will be covered both in a practical and theoretical way, enabling participants to put their knowledge into practice in the classroom in order to benefit the students. Activities which encourage the noticing of patterns, uncovering of grammar and the promotion of learner autonomy will all be utilised, rather than the strict presentation and practice of rules.  

By the end of the course, participants will have developed a deeper knowledge of language as it is used, and be more confident when dealing with language in the classroom.


Learning outcomes
Have a deeper knowledge about language in terms of grammar and syntax
 • Comprehend differences between nouns, verbs, adjectives, adverbs, determiners, prepositions and clauses in order to benefit their own teaching and students’ development of language competencies
 • Understand how to encourage the uncovering and noticing of grammar by the students, rather than its presentation by the teacher
 • Apply various techniques and activities to effectively transmit knowledge of language in the classroom
 • Appreciate how a knowledge of language can affect meaning and communication
 
N. of Participants: 4 - 12

Course length: 5 days / Monday- Friday

LANGUGE: English

Dates:
24.07.2023 > 28.07.2023     Register before 30.06.2023

Registration form

Price: 400,00 €

N.of TH: 25

 
Intensive Business English for Educational Staff

Intensive Business English for Educational StaffDescription
You don’t need to have had experience of working in business to teach Business English; but you do need to have confidence in teaching the skills that are encountered on a Business English course. This programme will give you the skills and confidence for a variety of Business English scenarios.

It will look at skills such as telephoning, formal email writing, giving presentations, engaging in small talk and taking part in negotiations. The focus will be on the language used in these business situations, employed effectively, in order to boost language results and increase students’ confidence. Therefore, the course will provide practice in role-plays and performing the activities and skills which are necessarily met on a Business English syllabus.

During the course, participants will look at a variety of tasks and activities which help students develop their language skills within a specifically business context. As well as critically assessing coursebook presentations and authentic materials from a variety of business sources, it will also employ role-plays, simulations, email / messenger writing, and impromptu mini-presentations. Participants will have the opportunity to design their own materials for future use in their own classrooms.

By the end of the course, participants will have grown in confidence in teaching Business English skills to their students. They will leave the course with a variety of ideas and activities to make business skills learning effective and engaging for all students at a variety of levels.


Learning outcomes
Develop greater confidence in teaching Business English, even for those with no previous experience of working in a business context
 • Have a critical understanding of the strengths and limitations of coursebooks and authentic business materials
 • Appreciate the knowledge and expertise that students can bring to class
 • Be ready to use a variety of activities to develop certain business-focused tasks
 • Appreciate the role of functional language in Business English, as much as grammar and lexical development
 • Design Business English activities for a range of students at a variety of levels
 
N. of Participants: 4 - 12

Course length: 5 days / Monday- Friday

LANGUGE: English

Dates:
24.07.2023 > 28.07.2023     Register before 30.06.2023

Registration form

Price: 400,00 €

N.of TH: 25